ผลของการให้ปุ๋ยแคลเซียม - โบรอนต่อคุณภาพของผลเมล่อน

Main Article Content

ธีรยุทธ คล้ำชื่น
นิยม บัวบาน
พันทิพา ลิ้มสงวน
จันทร์เพ็ญ ชัยมงคล

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการพ่นปุ๋ยแคลเซียม - โบรอนต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของเมล่อนสายพันธุ์อินทนนท์ โดยพ่นแคลเซียม - โบรอนความเข้มข้น 0, 250, 500, 750 และ 1,000 ppm วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ในบล็อก randomized complete block design (RCBD) จำนวน 3 ซ้ำ ๆ ละ 10 ต้น และ 5 ตำรับการทดลอง ผลการทดลอง พบว่า การพ่นแคลเซียม - โบรอนความเข้มข้น 750 ppm มีค่าความสูงเฉลี่ยในสัปดาห์ที่ 2 ถึง 4 สูงที่สุด (28.71, 76.32 และ 141.44 เซนติเมตร) และจำนวนใบเฉลี่ยสัปดาห์ที่ 2 และ 3 สูงที่สุด (10.20 และ 19.77 ใบ) การพ่นแคลเซียม - โบรอนความเข้มข้น 1,000 ppm ส่งผลให้จำนวนข้อเฉลี่ยสูงที่สุด (25.57 ข้อ) แต่ไม่แตกต่างจากการพ่นแคลเซียม - โบรอนความเข้มข้น 250 และ 750 ppm การพ่นแคลเซียม - โบรอนทุกความเข้มข้นไม่ทำให้น้ำหนักผลผลิต ความกว้างผล ความยาวผลและความแน่นเนื้อแตกต่างกัน แต่ส่งผลให้ความหวานของเมล่อนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งการพ่นแคลเซียม - โบรอนความเข้มข้น 250 ppm ให้ความหวานเฉลี่ยสูงที่สุด (15.25 องศาบริกซ์) ขณะที่การไม่พ่นแคลเซียม - โบรอนส่งผลให้ความหวานเฉลี่ยของผลเมล่อนต่ำที่สุด (13.00 องศาบริกซ์) ข้อมูลจากการศึกษาในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการผลิตเมล่อนคุณภาพ ควรพ่นปุ๋ยแคลเซียม - โบรอนความเข้มข้น 250 ppm ซึ่งเป็นความเข้มข้นที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตและผลผลิตของเมล่อน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Abd El-Fatah, D.M., S.A. Mohamed and O.M. Ismail. 2008. Effect of biostimulants, ethrel, boron and potassium nutrient on fruit quality of “Costata” persimmon. Australian Journal of Basic Applied Sciences 2(4): 1432-1437.

Brown, P. H. and H. Hu. 1996. Phloem mobility of boron is species dependent: Evidence for phloem mobility in sorbitol-rich species. Annals of Botany 77(5): 497-505.

Dickinson, C.B. 1978. Influence of borate and pentaerythriol concentrations on germination and tube growth of Lilium longiflorum pollen. Journal of the American Society for Horticultural Science 103: 413-416.

Ferri, V.C., C.V. Rombaldi, J. A. Silva, C. Pegoraro, L. Nora, P. L. Antunes, C. L. Girardi and C.S. Tibola. 2008. Boron and calcium sprayed on ‘Fuyu’ persimmon tree prevent skin cracks, groove and browning of fruit during cold storage. Ciencia Rural 38(8): 2146-2150.

Feungchan, S. 1995. Horticultural Mineral Nutrients. Khon Kaen University Press, Khon Kaen. 604 p. (in Thai)

Goncalves, E.D., R. Trevisan, J. A. Silva and C.V. Rombaldi. 2004. Genetic variability study and browning in ‘Fuyu’ (Diospyrus kaki) persimmon after cold storage. Revista Brasileira de Fruticultura 26(3): 555-557.

Jaipin, P., S. Vorapitirangsee, S.Jarintron, S. Na-Nan, N. Supakamnerd, A. Pongchaisit, and S. Majiew. 2016. Study rate of Calcium and Boron for optimum quality and productivity of Citrus maxima cv. Tong Dee grown in Chiang Rai Province. Final Report. Department of Agricultural, Bangkok. 31 p. (in Thai)

Kastori, R., M. Plesnicar, D. Pankovic and Z. Sakac. 1995. Photosynthesis, chlorophyll fluorescence and soluble carbohydrate in sunflower leaves as affected by boron deficiency. Journal of Plant Nutrition 18(9): 1751-1763.

Keerati-Kasikorn, P. 2003. Boron-Plant Micronutrient. O.S. Printing House, Khon Kaen. 197 p. (in Thai)

Khamudom, K. 1988. Cantaloupe. Agricultural Base Publishing, Bangkok. 70 p. (in Thai)

Laur, L.M. and L. Tian. 2011. Provitamin A and vitamin C contents in selected California-grown cantaloupe and honeydew melons and imported melons. Journal of Food Composition and Analysis 24(2): 194-201.

Marschner, H. 1986. Mineral Nutrition of Higher Plants. Academic Press, San Diego, CA. 650 p.

Naito, Y., S. Akagiri, K. Uchiyama, S. Kokura, N. Yoshida, G. Hasegawa, N. Nakamura, H. Ichikawa, S. Toyokuni, T. Ijichi and T. Yoshikawa. 2005. Reduction of diabetes-induced renal oxidative stress by a cantaloupe melon extract/gliadin biopolymers, oxykine, in mice. BioFactors 23(2): 85-95.

Noppakoonwong, R.N., B. Rerkasem, R.W. Bell, B. Dell and J.F. Loneragan. 1997. Diagnosis and prognosis of boron deficiency in blackgram (Vigna mungo L. Hepper) in the field by using plant analysis. pp. 89-93. In: R.W. Bell and B. Rerkasem (eds.). Boron in Soil and Plant. Kluwer Academic Publishers, London.

Osotsapar, Y. 2003. Plant Nutrition. Kasetsart Universty Press. Bangkok. 548 p. (in Thai)

Paris, H.S., Z. Amar and E. Lev. 2012. Medieval emergence of sweet melons, Cucumis melo (Cucurbitaceae). Annals of Botany 110(1): 23-33.

Reuter, D.J. and J.B. Robinson. 1997. Plant Analysis: An Interpretation Manual. CSIRO Publishing, Collingwood, Victoria. 570 p.

Shorrocks, V.M. 1989. Boron Deficiency: Its Prevention and Cure. Borax Consolidated Ltd., London. 43 p.

Sillapaphet, K. 2005. Increasing of fruit set and fruit qualities of persimmon (Diospyros kaki L.) cv. Fuyu by hand pollination and calcium-boron application. M.S. Thesis. Kasetsart University, Bangkok. (in Thai)

Singh, R., R.R. Sharma and S.K. Tyagi. 2006. Pre - harvest foliar application of calcium and boron influences physiological disorders, fruit yield and quality of strawberry (Fragaria x ananassa Duch.). Scientia Horticulturae 112(2): 215-220.

Suphanburi Provincial Agriculture and Cooperatives Office. 2017. Information for agricultural and cooperative development planning for products of Suphanburi province. (Online). Available: https://www.opsmoac.go.th/suphanburi-dwl-files-391691791817 (April 23, 2021). (in Thai)

Srivastava, S.P., C.R. Yadav, T.J. Rego, C. Johansen and N.P. Saxena. 1997. Diagnosis and alleviation of boron deficiency causing flower and pod a bortion in chickpea (Cicer arientium L.) in Nepal. pp. 95-96. In: R.W. Bell and B. Rerkasem (eds.). Boron in Soil and Plant. Kluwer Academic Publishers, London.

Suksawat, M. 2001. Soil Fertility. Odeon Store Press, Bangkok. 344 p. (in Thai)

Suthipradit, S. 1993. Soil Fertility. Prince of Songkla University Press, Songkla. 349 p. (in Thai)

Shelp, B.J. 1993. Physiology and biochemistry of boron in plants. pp. 53-85. In: U.C. Gupta (ed.). Boron and Its Role in Crop Protection. CRC Press, Boca Raton, Florida.

Tang, Z., N. Sun, L. Feng, L. Meng and R. Qin. 2013. Effects of calcium and boron elements on top rot of fruit physiological diseases in persimmon (Diospyros kaki Thunb.). Acta Horticulturae 996: 333-338.

Thongjoo, C., W. Mektrong, B. Ya-oop, O. Tuntawiroon, W. Kijsomporn and W. Yeesawat. 2016. Effect of calcium-boron application on leaf nutrient concentrations and yield in ‘Xichu’ and ‘Fuyu’ Persimmons (Diospyros kaki L.). Songklanakarin Journal of Plant Science 3(Suppl. 1): 1-10. (in Thai)

Tira-umphon, A. and U. Kumthong. 2001. Comparison of suitable melon cultivars for the greenhouse production. pp. 548-555. In: Proceedings of the 39th Kasetsart Universty Annual Conference, Bangkok. (in Thai)

Villanueva, M.J., M.D. Tenorio., M.A. Esteban and M.C. Mendoza. 2004. Compositional changes during ripening of two cultivars of muskmelon fruits. Food Chemistry 87(2): 179-185.

Wojcik, P., M. Wojcik and K. Klamkowski. 2008. Response of apple trees to boron fertilization under conditions of low soil boron availability. Scientia Horticulturae 116(1): 58-64.

Xuan, H., J. Streif, A.A. Saquet and F. Bangerth. 2003. Boron application affects respiration and energy status of ‘Conference’ pears during CA-storage. Acta Horticulturae 628: 167-174.