กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเจริญเติบโต ผลผลิต องค์ประกอบผลผลิต และลักษณะทนแล้ง ต่อการขาดน้้าในช่วงต้นฤดูปลูกของข้าวพื้นเมือง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล