กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การคัดเลือกยีสต์ที่สามารถผลิตเอนไซม์ไลเปสจากน้้าทิ้งโรงอาหาร: การประยุกต์ใช้ในการบ้าบัด น้้าเสียและผลิตไบโอดีเซล Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล