การคัดเลือกยีสต์ที่สามารถผลิตเอนไซม์ไลเปสจากน้้าทิ้งโรงอาหาร: การประยุกต์ใช้ในการบ้าบัด น้้าเสียและผลิตไบโอดีเซล

Main Article Content

กุสุมาวดี ฐานเจริญ

บทคัดย่อ

การคัดเลือกยีสต์ที่มีความสามารถในการผลิตเอนไซม์ไลเปสจากจากดิน และน้้าทิ้งบริเวณโรงอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่มีการปนเปื้อนของน้้ามันสามารถคัดเลือกเชื้อทั้งหมดจ้านวน 74 ไอโซเลต จากการใช้อาหารเลี้ยงเชื้อที่มีการเติมน้้ามันมะกอกเป็นแหล่งคาร์บอน และเมื่อท้าการคัดกรองเชื้อยีสต์ทั้ง 74 ไอโซเลตในอาหารเลี้ยงเชื้อ Tween agar plate พบว่า มี
เชื้อยีสต์ 3 ไอโซเลต ได้แก่ CTWY29, CTWY11 และ CTWY02 ที่สามารถสังเคราะห์เอนไซม์ไลเปสชนิดหลั่งออกนอกเซลล์สูงสุดโดยพบการสร้างวงใสรอบโคโลนี เท่ากับ 12, 18 และ 6 มิลลิเมตร ตามล้าดับ การทดสอบการย่อยไขมันในน้้าทิ้งพบว่า เชื้อรหัส CTWY29 ให้ค่ากิจกรรมเอนไซม์ไลเปสสูงสุดทั้งในน้้าทิ้งสังเคราะห์และน้้าทิ้งจริงจากโรงอาหารเท่ากับ 1.431 และ 1.261 ยูนิตต่อมิลลิลิตร ตามล้าดับ ซึ่งมีประสิทธิภาพในการย่อย 72.69% ในน้้าทิ้งโรงอาหารหลังจากเวลา 96 ชั่วโมง นอกจากนี้ยีสต์ที่มีความสามารถย่อยไขมันดังกล่าวยังสามารถผลิตเมทิลเอสเทอร์ 3 ชนิดหลัก คือ เมทิลปาล์มมิเตท เมทิลลิโนเลเอท และเมทิลโอเลเอทเท่ากับ 20.46, 5.22 และ 9.30% ตามล้าดับ จากผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า เชื้อรหัส CTWY29 มีความน่าสนใจในการเป็นศักยภาพในการผลิตไลเปส เพื่อการผลิตไบโอดีเซลในสภาวะที่เหมาะสมในระดับห้องปฏิบัติการ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

Most read articles by the same author(s)