ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต  ถึงนาค                       อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูษิต  บุญทองเถิง             รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

บรรณาธิการหลัก 

อาจารย์ ดร.วันทนีย์  พลวิเศษ                                 คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะกรรมการกองบรรณาธิการ

1. กองบรรณาธิการบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่อยู่มหาวิทยาลัยต่างประเทศ 

1.1. Prof. Dr. Clemen Fuchs       University of Applied Sciences, Neubrandenburg, Germany       

1.2. Associate Professor Dr. J.T. Thomas Schonewille   Faculty of Veterinary Medicine, Department of Farm Animal Health, Utrecht University the Netherlands

2. กองบรรณาธิการบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่อยู่มหาวิทยาลัยอื่นในประเทศไทย

2.1. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง วชิราภากร               คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2.2. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ชคตระการ            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2.3. รองศาสตราจารย์ ดร.เกษม สร้อยทอง                คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2.4. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ตรีโลเกศ                  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2.5. รองศาสตราจารย์ ดร.โอภาส พิมพา                     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

2.6. รองศาสตราจารย์ ดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน              คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2.7. รองศาสตราจารย์ น.สพ. ดร. อตถพร รุ่ง​สิทธิชัย  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2.8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง         คณะวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนครราชสีมา

2.9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ เชาว์เครือ              คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

2.10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ เธียรสุวรรณ        คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2.11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรเลิศ ทวีกุล               คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2.12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนกานต์ อินทรกำแหง  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2.13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี นามมาตย์              สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2.14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธยาน์ ชูสุข                คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2.15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.สมัคร สุจริต          คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3. กองบรรณาธิการบุคคลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

3.1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูทวีป ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา  สาขาเทคโนโลยีการอาหารและอุตสาหกรรมเกษตร

3.2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย โคตรดก                สาขาวิชาสัตวศาสตร์

3.3. อาจารย์ ดร.วันทนีย์ พลวิเศษ                               สาขาวิชาสัตวศาสตร์

3.4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ แก่นจันทร์      สาขาประมง

3.5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีทรัพย์ ไชยรักษ์               สาขาวิชาพืชศาสตร์และส่งเสริมการเกษตร

3.6. อาจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ไกรจักร แก้วพรม   สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์

3.7. อาจารย์ ดร. มนันยา นันทสาร                           สาขาบริหารธุรกิจเกษตรและเศรษฐศาสตร์เกษตร

3.8. อาจารย์ ดร. อุดร จิตจักร                                  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร 

4. ฝ่ายจัดการงานวารสารเกษตรพระวรุณ  

4.1. อาจารย์ ดร.วันทนีย์  พลวิเศษ          ผู้จัดการวารสาร (Journal Manager)

4.2. อาจารย์ ดร. มนันยา นันทสาร         เหรัญญิกวารสาร

4.3. อาจารย์ ดร.พุทธชาติ อิ่มใจ             ผู้ออกแบบกราฟฟิก (Graphic Designer)  

4.4. อาจารย์วีรเดช โขนสันเทียะ             ผู้พิสูจน์อักษร (Proofreader)  

4.5. นายธรรมชาติ แสงนิล                     บรรณาธิการฝ่ายผลิต (Production Editor)