ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต  ถึงนาค                  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูษิต  บุญทองเถิง          รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

บรรณาธิการ

รองบรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.รภัสสา  จันทาศรี             คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

อาจารย์ ดร.นพดล สมผล                             รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

 คณะกรรมการกองบรรณาธิการ

  1. กองบรรณาธิการบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่อยู่มหาวิทยาลัยต่างประเทศ

1.1    

Prof. Dr. Clemen Fuchs

University of Applied Sciences, Neubrandenburg, Germany

1.2    

Prof. Dr. Kishio Hatai

Laboratory of Fish Diseases, Nippon Veterinary and Life Science University, Japan

1.3    

Prof. Dr. ir. Anton Beynen

Vobra Special Pet Foods, Veghel, The Netherlands

 

  1. กองบรรณาธิการบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่อยู่มหาวิทยาลัยอื่นในประเทศไทย

2.1    

รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง วชิราภากร

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2.2    

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ชคตระการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2.3    

รองศาสตราจารย์ ดร.เกษม สร้อยทอง

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2.4    

รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ตรีโลเกศ

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2.5    

รองศาสตราจารย์ ดร.โอภาส พิมพา    

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

2.6    

รองศาสตราจารย์ ดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน

คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2.7    

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนครราชสีมา

2.8    

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ เชาว์เครือ

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

2.9    

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ เธียรสุวรรณ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2.10  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรเลิศ ทวีกุล

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2.11  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนกานต์ อินทรกำแหง

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2.12  

อาจารย์ ดร.วุฒิ รัตนวิชัย

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์       

 

3.      กองบรรณาธิการบุคคลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

3.1.

รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์  คำผา

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

3.2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูทวีป ปาลกะวงศ์

ณ อยุธยา

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร

3.3.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย  โคตรดก

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

3.4.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ  พิมราช                 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

3.5

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ  พัวไพบูลย์

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร

3.6

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนีย์  พลวิเศษ

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

3.7

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.จุฑารัตน์  แก่นจันทร์

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

3.8

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เหล็กไหล  จันทะบุตร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

3.9

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีทรัพย์  ไชยรักษ์

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

3.10

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาพร  เวชกามา

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

 

4.      กองบรรณาธิการดำเนินงานวารสารเกษตรพระวรุณ 

4.1.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนีย์  พลวิเศษ

ที่ปรึกษาการดำเนินงานวารสาร (Journal Consultant)

4.2

อาจารย์ ดร.กัญชลิกา รัตนเชิดฉาย

ที่ปรึกษาการดำเนินงานวารสาร (Journal Consultant)

4.3.

อาจารย์ ดร.ฐานิดา ศรีหาวงศ์

ผู้จัดการวารสาร (Journal Manager)

4.4.

อาจารย์ ดร. อุดร จิตจักร                                      

รองผู้จัดการวารสาร (Assistant Journal Manager)

4.5

อาจารย์วีรเดช โขนสันเทียะ                                    

บรรณาธิการฝ่ายผลิต (Production Editor)     

4.6

อาจารย์ ดร.พุทธชาติ อิ่มใจ                                     

ผู้ออกแบบกราฟฟิก (Graphic Designer)

4.7

อาจารย์ ดร.วุฒิศักดิ์ คุณุ                                        

ผู้พิสูจน์อักษรและตรวจรูปแบบบทความ      (Proofreader and Copy Editor)      

4.8

นางสาวชยาภัย ฤทธาพรหม                                    

ผู้ประสานงานวารสาร (Journal Coordinator)                                                             

4.9

นายธรรมชาติ แสงนิล                                           

ผู้จัดรูปแบบบทความ (Layout Editor)