รายละเอียด

ภาษาบทความ

อัตราค่าธรรมเนียม

บุคคลภายในมหาวิทยาลัย

ไทย

3,000 บาท

อังกฤษ

5,000 บาท

บุคคลภายนอก

ไทย

5,000 บาท

อังกฤษ

7,000 บาท

ข้อกำหนดกระบวนการตีพิมพ์บทความในวารสารเกษตรพระวรุณ

1. กระบวนการตีพิมพ์บทความแบบปกติ (Regular) ผู้ประพันธ์ (Author) จะได้รับแจ้งตอบรับตีพิมพ์บทความภายใน 120 วัน

2. บทความที่ผ่านกระบวนการพิจารณาบทความครบทุกขั้นตอนแล้วจะได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ออนไลน์ทันทีโดยไม่ต้องรอรวมเล่ม  

3. บทความที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้วจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์วารสารในทุกกรณี

ยกเว้นบทความที่ถูกปฏิเสธการตอบรับตีพิมพ์จากกองบรรณาธิการวารสาร