รายละเอียด

ภาษาบทความ

อัตราค่าธรรมเนียมแบบปกติ

อัตราค่าธรรมเนียมแบบเร่งด่วน

(Fast track)

บุคคลภายในมหาวิทยาลัย

ไทย

2,000 บาท

4,000 บาท

อังกฤษ

3,000 บาท

6,000 บาท

บุคคลภายนอก

ไทย

3,000 บาท

6,000 บาท

อังกฤษ

4,000 บาท

8,000 บาท

ข้อกำหนดกระบวนการตีพิมพ์บทความในวารสารเกษตรพระวรุณ

1. กระบวนการตีพิมพ์บทความแบบปกติ (Regular) ผู้ประพันธ์ (Author) จะได้รับแจ้งตอบรับตีพิมพ์บทความภายใน 120 วัน

2. กระบวนการตีพิมพ์บทความแบบเร่งด่วน (Fast Track) ผู้ประพันธ์ (Author) จะได้รับแจ้งตอบรับตีพิมพ์บทความภายใน 45 วัน (หากผู้ประพันธ์ต้องการตีพิมพ์บทความแบบเร่งด่วนกรุณาแจ้งกองบรรณาธิการวารสารก่อนส่งบทความเข้ามาในระบบ)

3. บทความที่ผ่านกระบวนการพิจารณาบทความครบทุกขั้นตอนแล้วจะได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ออนไลน์ทันทีโดยไม่ต้องรอรวมเล่ม  

4. บทความที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้วจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์วารสารในทุกกรณี

ยกเว้นบทความที่ถูกปฏิเสธการตอบรับตีพิมพ์จากกองบรรณาธิการวารสาร