ข่าวประกาศ

วารสารเกษตรพระวรุณ (Prawarun Agricultural Journal) เปิดรับผู้สนใจส่งบทความวิจัยหรือบทความปริทัศน์ เพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารผ่านระบบ Thai Journals Online (Thaijo) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป