Announcements

วารสารเกษตรพระวรุณ (Prawarun Agricultural Journal) ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย และผู้สนใจ ส่งบทความวิจัยหรือบทความปริทัศน์ตีพิมพ์ในวารสารเกษตรพระวรุณ โดยบทความจะได้รับการพิจารณากลั่นกรองทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewer) จำนวน 3 ท่าน และจะได้รับการตีพิมพ์ออนไลน์ทันทีโดยไม่ต้องรอรวมเล่ม