Announcements

ประกาศข่าวจากวารสารเกษตรพระวรุณ

วารสารเกษตรพระวรุณ (Prawarun Agricultural Journal) ได้รับการพิจารณาจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) รอบที่ 4 ครั้งที่ 3 (2565 - 2567) จัดให้เป็น วารสาร TCI กลุ่มที่ 1 (TIER 1) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567