นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์บทความในวารสารเกษตรพระวรุณ 

1. เป็นบทความวิจัย (Research article) บทความปริทัศน์ (Review article) หรือบทความทางวิชาการ (Academic article) ทางด้านเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ ประมง วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ วิทยาศาสตร์การอาหารและอุตสาหกรรมการเกษตร  ธุรกิจการเกษตร ส่งเสริมการเกษตร สารสนเทศการเกษตร นวัตกรรมการเกษตร และนวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร เป็นต้น 

2. ต้องไม่เคยได้รับการตีพิมพ์มาก่อน (ต้นฉบับหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นฉบับ) และต้นฉบับต้องไม่อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งตีพิมพ์อื่นใด

การตรวจสอบการตีพิมพ์ 

บทความทุกบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารเกษตรพระวรุณต้องผ่านกระบวนการพิจารณาเพื่อตอบรับการตีพิมพ์ โดยกองบรรณาธิการประกอบด้วย

กระบวนการที่ 1: กลั่นกรองเบื้องต้นในรูปแบบการพิมพ์ ขอบเขตของเนื้อหา และความสมบูรณ์ของบทความ 

กระบวนการที่ 2: กลั่นกรองต้นฉบับโดยผู้ทรงคุณวุฒิประจำกองบรรณาธิการวารสาร จำนวน 3 ท่าน ในประเด็นความเหมาะสมตามเกณฑ์คุณภาพของบทความแต่ละประเภทรวมถึงองค์ความรู้ใหม่ที่ค้นพบในรูปแบบ "DOUBLE BLINED REVIEW"

กำหนดการเผยแพร่วารสาร ปีละ 2 ฉบับ 

- ฉบับที่ 1: เดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน

- ฉบับที่ 2: เดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม

ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 (2023): กรกฎาคม - ธันวาคม

เผยแพร่แล้ว: 2023-07-12

การออกแบบพัฒนาชุดต้นแบบระบบสับย่อยไม้ยางพาราเคลื่อนที่

ชลดา ยอดยิ่ง, สมสุข ไตรศุภกิตติ, ลุตฟี สือนิ, กันตพงษ์ แข้โส

1-9

ผลของสารสกัดจากพริกต่อคุณสมบัติในการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์แซนทีนออกซิเดส

สุวัชชัย มิสุนา, นิรมล ศรีชนะ, กิตติพงษ์ ชูจิตร, วิมลนันท์ พงศ์ภัทรกานต์

21-28

แผ่นซับเสียงจากเปลือกเมล็ดทานตะวัน

ติณห์ บุญมี, ปัณณวัชร์ วิโนทกะ, จิรวัชร จิรวุฒิวงศ์ชัย, นิเทศก์ ศรีเมือง, เกยูร ดวงอุปมา

37-41

ผลของการใช้แหนแดงในวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักสลัด

ธัญรัตน์ พรมดอนยาง, ปริญดา แข็งขัน, เอกรินทร์ สารีพัว

50-57

การศึกษาชนิดของอาหารและพฤติกรรมการกินอาหารของปลาโจก (Cyclocheilichthys enoplos) ในลุ่มแม่น้ำโขง จังหวัดหนองคาย

รัชนีกรณ์ มาพะเนาว์, อาภากร สกุลสถาพร, วุฒิ รัตนวิชัย, เหล็กไหล จันทะบุตร

58-66

ความหลากหลายชนิดและการกระจายปลาในแม่น้ำนครนายก จังหวัดนครนายก

เสถียรพงษ์ ขาวหิต, ณรงค์ฤทธิ์ หล้าพันธ์, ลดา มัทธุรศ, ดุญณภัตน์ ขาวหิต, มนตรี พิมพ์ใจ

67-76

ผลของการใช้ปุ๋ยน้ำหมักมูลไส้เดือน คีเลต และสารสกัดสาหร่ายต่อการเจริญเติบโตปริมาณ สารต้านอนุมูลอิสระ และสารประกอบฟีนอลิกรวมของกัญชา

กษิดิ์เดช อ่อนศรี, เกศินี ศรีปฐมกุล, กัญตนา หลอดทองหลาง, ธีระเดช ภัทรภิญโญกุล, วิศรุฒ นาจธศิลมงคล

84-91

ความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชในคลองทอน ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

ศรัณย์ รักษาพราหมณ์, ณัฐพล ราชูภิมนต์, นฤมล อัศวเกศมณี, ณิศา มาชู, สบาย ตันไทย, อวิกา ศิริรัตนากร

98-105

ดูทุกฉบับ

Online ISSN: 2773-9627    Print ISSN: 1685-8379