เผยแพร่แล้ว: 2021-03-05

การคัดเลือกเชื้อบาซิลลัสในการควบคุมโรคและเป็นปุ๋ยชีวภาพเพื่อใช้ในฟาร์มข้าวอินทรีย์

อาณัติ ขัตติสะ, ขรรค์ชัย ดั้นเมฆ, วีระชัย ตีรอรุณศิริ, ตะวัน ห่างสูงเนิน, สุภัค มหัทธนพรรค

41-50

โปรตีนบางชนิดที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อเชื้อราสาเหตุโรคแอนแทรคโนสในหน้าวัว

ปิยะฉัตร วิริยะอำไพวงศ์, แก้วตา สูตรสุวรรณ, ปิยนันท์ ชมนาวัง, ณัฐพงษ์ ศรีสมุทร์

62-73

ความรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อผักพื้นบ้านในจังหวัดขอนแก่น

กนกวรรณ ขันธ์เครือ, ปริชาติ แสงคำเฉลียง

94-100

ผลของการเสริมสมุนไพรต ารับต้มย าต่อสมรรถภาพการผลิตไก่เนื้อลูกผสมพันธุ์พื้นเมือง ทางการค้า

มหิศร ประภาสะโนบล, สุพรรณษา มุ่งก่อกลาง, ชูศักดิ์ ชุ่มจิตต์ , สิทธิพงษ์ หลิมเล็ก

112-122

ผลของระดับโปรตีนในสูตรอาหารผสมส าเร็จรูปแบบหมักต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตและ ลักษณะซากของเป็ดบาร์บาร

ทรงศักดิ์ จำปาวะดี, ณัฎฐนัณ แสนทวีสุข, ศิริษร ประเสริฐวิทย์, ศุภิสรา ทาสีงาม

123-129

ผลของการอดอาหารและการกลับมาให้อาหารต่อการเจริญเติบโตและระดับกลูโคส ในเลือดปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus)

รัตนสุดา ไชยเชษฐ์, บัณฑิต ยวงสร้อย, ธงชัย จำปาศรี, ชไมพร จำปาศรี, ศิริภาวี เจริญวัฒนศักดิ์

144-155

คุณภาพน้ำและความหลากหลายของสัตว์หน้าดินในแม่น้ำชี

สมสงวน ปัสสาโก, จุไรรัตน์ คุรุโคตร, ชมภู่ เหนือศรี

156-167

การพัฒนากระบวนการผลิตและการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ขนมปังสังขยา

เบญจพร รอดอาวุธ, ชื่นจิต พงษ์พูล, พรพรรณ จิอู๋, ชูทวีป ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

168-177

สมบัติทางเคมีและชีวเคมีของกากงาขี้ม้อนสกัดน้้ามัน

สาโรจน์ รอดคืน, โชษณ ศรีเกตุ, ชูทวีป ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

178-193

การออกแบบและสร้างเครื่องคัดแยกข้าวตอก

จาริณี จงปลื้มปิติ, พลเทพ เวงสูงเนิน

229-237

ประสิทธิภาพของสารดูดซับพิษจากเชื้อราต่อการขจัดการปนเปื้อนของอะฟลาทอกซิน บี 1 และ การหมักในกระเพาะรูเมนในหลอดทดลอง

จิตราภรณ์ เยียนเพชร, ไชยพัศร์ ธำรงยศวิทยากุล, ฉลอง วชิราภากร, ปิยะดา ส่งเสริมสกุล, นพดล สมผล, จันทิรา วงศ์เณร

260-268

ผลของความเครียดเนื่องจากความร้อนต่อการพัฒนาการในเอ็มบริโอโค

สุจิรา ธรรมวัง, สาธร พรตระกูลพิพัฒน์, ศักดิ์ศิริ ศิริเสถียร

269-277