ผลของระดับโปรตีนในสูตรอาหารผสมส าเร็จรูปแบบหมักต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตและ ลักษณะซากของเป็ดบาร์บาร

Main Article Content

ทรงศักดิ์ จำปาวะดี
ณัฎฐนัณ แสนทวีสุข
ศิริษร ประเสริฐวิทย์
ศุภิสรา ทาสีงาม

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาถึงผลของระดับโปรตีนในสูตรอาหารผสมส าเร็จรูปแบบหมักต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต และ ลักษณะซากของเป็ดบาร์บารี่ โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ ใช้เป็ดบาร์บารี อายุ 4 สัปดาห์ จำนวน 72 ตัว แบ่งการทดลองออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ซ้ า ซ้ าละ 6 ตัว แต่ละกลุ่มได้รับอาหารผสมส าเร็จรูปแบบหมักที่มีโปรตีนที่ระดับ 12, 16 และ 20% ผลการทดลองพบว่าเป็ดบาร์บารีที่ได้รับอาหารผสมส าเร็จรูปแบบหมักที่มีโปรตีน 16 และ 20% มีปริมาณการกินได้ของวัตถุแห้ง อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวันไม่มีความแตกต่างกัน แต่สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับโปรตีน 12% อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) ระดับโปรตีนในอาหารผสมส าเร็จรูปแบบหมักไม่ส่งผลต่ออัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ าหนักและลักษณะซากอาหารผสมส าเร็จรูปแบบหมักที่มีระดับโปรตีน 16% มีความเหมาะสมในการใช้ผลิตเป็ดบาร์บารีมากกว่า เนื่องจากมีราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับอาหารที่มีโปรตีน 20%

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย