การคัดเลือกเชื้อบาซิลลัสในการควบคุมโรคและเป็นปุ๋ยชีวภาพเพื่อใช้ในฟาร์มข้าวอินทรีย์

Main Article Content

อาณัติ ขัตติสะ
ขรรค์ชัย ดั้นเมฆ
วีระชัย ตีรอรุณศิริ
ตะวัน ห่างสูงเนิน
สุภัค มหัทธนพรรค

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกเชื้อที่แยกได้จากดินบริเวณแปลงข้าวอินทรีย์เพื่อน ามาทดสอบคุณสมบัติในการเป็นปุ๋ยชีวภาพ โดยคัดเลือกเชื้อจ านวน 3 ไอโซเลท คือ BS3, BA3 และ BL3 ซึ่งเบื้องต้นศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา และคุณสมบัติทางเคมีพบว่าเป็นเชื้อ Bacillus spp. เชื้อดังกล่าวถูกน าไปตรวจสอบคุณสมบัติในการผลิตสารปฏิชีวนะ การผลิต Indole acetic acid และการตรึงไนโตรเจน โดยพบว่าไอโซเลท BA3 สามารถผลิต Indole acetic acid และ ไอโซเลท BS3 สามารถในการตรึงไนโตรเจนและผลิตสารปฏิชีวนะได้ในระดับสูง จากนั้นนำเชื้อแบคทีเรียไปทดสอบผลต่อการเจริญเติบโตของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ผลการทดสอบพบว่าไอโซเลท BS3 มีผลต่อการเจริญของข้าวโดยท าให้ข้าวมีเปอร์เซ็นต์เมล็ดดี และให้ผลผลิตต่อกระถางสูงกว่าชุดควบคุมที่ใช้น้ าเปล่า และปุ๋ยเคมี

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย