การอบแห้งรังไหมด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดรับรังสีอาทิตย์แบบผสม : จลนพลศาสตร์การอบแห้ง สมรรถนะเครื่องอบแห้ง และสมบัติเชิงกลของเส้นไหมดิบ

Main Article Content

กลยุทธ ดีจริง
เอกสิทธิ์ สุทธะพินทุ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการอบแห้งรังไหมด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดรับรังสีอาทิตย์แบบผสม ซึ่งจะพิจารณาจลนพลศาสตร์การอบแห้ง สมรรถนะเครื่องอบแห้งของการอบแห้งรังไหม และสมบัติเชิงกลของเส้นไหมดิบเครื่องอบแห้งมีส่วนประกอบหลักคือ ตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบแผ่นร่องรูปตัววีห้องอบแห้ง และพัดลมใช้บังคับอากาศให้ไหลผ่านตัว
เก็บรังสีอาทิตย์และห้องอบแห้ง ท าการทดลองอบแห้งรังไหมจ านวน 5 kg จากความชื้นรังไหมเริ่มต้นประมาณ 220 %db จนเหลือความชื้นสุดท้ายเท่ากับ 10 %db ผลการทดลองด้านจลนพลศาสตร์การอบแห้ง พบว่า แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของ Midilli Kucuk มีความเหมาะสมในการท านายการอบแห้ง ค่าสัมประสิทธิ์การแพร่ความชื้นเท่ากับ 9.54x10-10m 2/s ด้านสมรรถนะเครื่องอบแห้ง พบว่า ประสิทธิภาพตัวเก็บรังสีอาทิตย์ ประสิทธิภาพการอบแห้ง และประสิทธิภาพรวมของการอบแห้งเท่ากับ 37.37, 12.01 และ 8.85 % ตามล าดับ ผลการทดสอบสาวไหม พบว่า รังไหมอบแห้งมีเปอร์เซ็นต์การสาวง่ายสูงกว่ารังไหมสด และขนาดเส้นไหมดิบมีค่ามากกว่าเส้นไหมที่สาวได้จากรังไหมสด นอกจากนี้ ค่าความเหนียวและการยืดตัวของเส้นไหมดิบจากรังไหมอบแห้ง มีค่าสูงกว่าเส้นไหมดิบจากรังไหมสด (p<0.05) ดังนั้นเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดรับรังสีอาทิตย์แบบผสมจึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการอบแห้งรังไหมได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย