กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การอบแห้งรังไหมด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดรับรังสีอาทิตย์แบบผสม : จลนพลศาสตร์การอบแห้ง สมรรถนะเครื่องอบแห้ง และสมบัติเชิงกลของเส้นไหมดิบ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล