การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการรายจ่ายเพื่อลดต้นทุนการผลิตน ้านมดิบ ในฟาร์มโคนมขนาดเล็ก อ้าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

Main Article Content

สมมาศ อิฐรัตน์
โสภณ ละครพล
กมลรัตน์ พวงดอกไม้
ปวรพรรณ์ มีธรรม

บทคัดย่อ

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการรายจ่ายเพื่อลดต้นทุนการผลิตน้้านมดิบในฟาร์มโคนมขนาดเล็ก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยใช้กลุ่มตัวอย่างส้าหรับการศึกษา คือ ฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในเขต อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม รวมจ้านวน 30 ฟาร์ม โดยมีเครื่องมือเป็นแบบสอบถาม แบบเติมค้าหรือตัวเลขตามความเป็น
จริง และแบบบันทึกผลการวิเคราะห์ โดยคณะผู้วิจัยได้ออกไปส้ารวจและสอบถามข้อมูลจากทั้งสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมและจากฟาร์มเกษตรกร สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) จากผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมร้อยละ 90 ไม่มีการจดบันทึกรายละเอียดของค่าใช้จ่ายภายในฟาร์มและน้ำข้อมูลมาใช้ในการจัดการฟาร์ม ข้อมูลค่าใช้จ่ายร้อยละ 75 ของข้อมูลทั้งหมด เป็นข้อมูลจากทางสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม ค่าใช้จ่ายรวมทั้งปี 25,503,815.23 บาท สามารถผลิตน้้านมดิบได้ทั้งหมด 2,434,550.00 กิโลกรัม เมื่อน้ามาคิดต้นทุนการผลิตน้้านมดิบจะอยู่ที่ 10.48 บาทต่อกิโลกรัม และเมื่อน้าค่าใช้จ่ายแต่ละหมวดมาหาค่าร้อยละ พบว่า ค่าอาหารข้นและอาหารหยาบคิดเป็นร้อยละ 80.61ค่าแรงงานร้อยละ 5.53 ค่าน้้า ค่าไฟฟ้า และค่าน้้ามันเชื้อเพลิงร้อยละ 1.42 และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ยา วัสดุ อุปกรณ์และค่าบริการผสมเทียม) ร้อยละ 8.70 และโคนมในฟาร์มเกษตรกรมีสายเลือดมากกว่าร้อยละ 87.5-93 จากการวิจัยครั้งนี้ถ้าหากเกษตรกรมีการน้าค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในฟาร์มมาหาต้นทุนการผลิตน้้านมดิบได้ ท้าให้เกษตรกรเข้าใจและสามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ้าเป็นลงได้โดยเฉพาะในหมวดค่าอาหารข้นและอาหารหยาบลง หรือการน้าผลพลอยได้ทางการเกษตรเหลือทิ้งที่มีคุณค่าทางโภชนะ และราคาถูกน้ามาให้สัตว์กินท้าให้สัตว์สามารถให้ผลผลิตได้เท่าเดิม ร่วมกับการจัดการผสมพันธุ์โคนมไม่ให้มีสายเลือดสูงเกินร้อยละ 87.5-93 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการรายจ่ายเพื่อลดต้นทุนการผลิตนมได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย