กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการในการส่งเสริมการปลูกไม้ผลในระบบอินทรีย์ของเกษตรกร ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว จังหวัดเชียงใหม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล