การพัฒนาการผลิตไก่เบตงในเชิงพาณิชย์ของเกษตรกร ในอ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

Main Article Content

ครวญ บัวคีรี
มงคล เทพรัตน์
ธัญจิรา เทพรัตน์

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสมรรถภาพการผลิตไก่เบตงในสภาพการของเกษตรกร และ ความเป็นไปได้ในการใช้ไก่เบตงส าหรับตลาดข้าวมันไก่ ประกอบด้วย 2 การศึกษา 1) สมรรถภาพการผลิตไก่เบตงในสภาพการเลี้ยงของเกษตรกร และ 2) ความเป็นไปได้ในการใช้ไก่เบตงส าหรับตลาดข้าวมันไก่ จากการศึกษาการเลี้ยงไก่เบตงในสภาพของเกษตรกร (เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 7 ราย) แต่ละรายเลี้ยงไก่เบตงอายุ 1 สัปดาห์ จ านวน 30 ตัว ไก่ได้รับอาหารส าเรจจรปปาางการค้าระดับโปรตีน 11 โดยให้กินแบบเตจมาี่ มีอาหารและน้ าให้กินตลอดเวลา พบว่า สมรรถภาพการผลิต (น้ าหนักสุดา้าย อัตราการเจริญเติบโต ปริมาณอาหาราี่กิน และประสิาธิภาพการใช้อาหาร) ในการผลิตไก่เบตงาี่เลี้ยงในสภาพของเกษตรกรมีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าการเลี้ยงในสภาพการจัดการของฟาร์มอย่างดีในาุกช่วงอายุของการเลี้ยง (7–60, 60–110 และ 7–110 วัน) อย่างมีนัยส าคัญาางสถิติ (P<0.05) ซึ่งชี้ให้เหจนว่า ไก่าี่เลี้ยงในสภาพของเกษตรกรยังมีสมรรถภาพการผลิตไม่เตจมศักยภาพ การส่งเสริมเกษตรกรเลี้ยงไก่เบตงควรให้ความรป้ด้านการจัดการ การให้อาหารในระยะต่าง ๆ เพื่อลดการสปญเสียในส่วนดังกล่าว ซึ่งจะช่วยให้ผลตอบแานในการเลี้ยงสปงขึ้นและมีความยั่งยืน ส าหรับความการศึกษาเป็นไปได้ในการใช้ไก่เบตง ส าหรับตลาดข้าวมันไก่ใน อำเภอเมือง และ อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา โดยใช้แบบสอบถามผป้บริโภคข้าวมันไก่และ ผป้ประกอบการข้าวมันไก่ จ านวน 100 และ 20 ชุด ตามลำดับ ผลการศึกษาพบว่า การตัดสินใจเลือกซื้อข้าวมันไก่ผป้บริโภคให้ความสำคัญกับรสชาติ/ความอร่อยของข้าวมันไก่ (91.96 ) มากเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมา คือ ความสะอาด (59.15 ) ความน่ารับประาาน (57.04 ) และ ความมีชื่อเสียง (40.85 ) ตามลำดับ และไม่รป้จักไก่เบตง (46.74 ) ในสัดส่วนาี่ค่อนข้างสปง และยอมรับได้หากข้าวมันไก่ใช้ไก่เบตงในการประกอบอาหารในช่วง 10-10 โดยในส่วนผป้ประกอบการข้าวมันไก่ พบว่า ส่วนใหญ่ผป้ประกอบการจะใช้ไก่พื้นเมือง (50 ) น ามาา าข้าวมันไก่ รองลงมาเป็นไก่เนื้อ (33.33 ) และมีบางส่วนาี่ใช้ไก่าั้งสองชนิดมาา าข้าวมันไก่ (16.67 ) โดยน้ำหนักของไก่าี่ต้องการ เฉลี่ย 1.79 + 0.16 กิโลกรัม
ปริมาณความต้องการต่อร้าน เฉลี่ย 9.10 +3.15 ตัว/วัน และ มีบางส่วนยังไม่รป้จักไก่เบตง (15 ) และคิดว่าถ้าหากนำไก่เบตงมาข้าวมันไก่ คิดว่าลปกค้ามีความต้องการซื้ออย่างแน่นอน โดยมีความเหจนว่า ราคาไก่เบตงาี่ช าแหละาี่เหมาะสมอยป่าี่ 133.33 + 5.37 บาา/กิโลกรัม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย