ศักยภาพเครื่องปฏิกรณ์กวนชีวภาพแบบฟลูอิไดซ์เบดตัวกลางถ่านกัมมันต์ชนิดเม็ด

Main Article Content

รัฐพล สุขสมบูรณ์
ชัยยันต์ จันทร์ศิริ

บทคัดย่อ

งานวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเครื่องปฏิกรณ์กวนชีวภาพแบบฟลูอิไดซ์เบดตัวกลางถ่านกัมมันต์ชนิดเม็ด (Moving fluidized bed bioreactor - granular activated carbon, MFBBR- GAC) MFBBR- GAC ท าจากอะคริลิคทรงกระบอกตั้งสูงมีทิศการไหลขึ้นแบบเกลียวเชื่อมต่อกับถังรวบน้ าเสียพบว่าความสัมพันธ์ที่เหมาะของ 2 ตัวแปร คือ น้ าหนักแห้ง (WDry) ของถ่านกัมมันต์ชนิดเม็ด (GAC) เท่ากับ 4 กก. ความสูงเริ่มต้นของชั้นกรองอิ่มตัว (h0) เท่ากับ 0.55 ม. กับอัตราการไหลหมุนเวียน (QRe) ระหว่าง10-15 ลิตร/นาทีเข้ากระแทกชุดกงล้อหัวฉีดน้ำแบบติดตาย (Impact nozzle jet water of Wheel fixed) จากการศึกษาพบว่าอัตราการไหลหมุนเวียน (QRe) ตั้งแต่ 13 ถึง 15 ลิตร/นาทีมีค่า%กระจายตัวของชั้นกรอง (Percentage distribution of bed, DB%) มากกว่า 90 ค่าชี้ผลการเคลื่อนที่ คือ ความสูงการเคลื่อนที่ของชั้นกรอง (Movement height of bed: hB) เท่ากับ 0.115, 0.124,0.132 ม. เวลาการเคลื่อนที่ของชั้นกรอง (Movement time of bed: tB ) เท่ากับ 12.06, 11.79, 11.55 วินาทีมุมองศาการหมุนของชั้นกรอง (Movement Degrees of bed: B ) เท่ากับ 44.13, 42.66, 41.80 และความเร็วรอบของชั้นกรอง (Stirrer speedof bed: NB) เท่ากับ 25, 28, 31 รอบ/นาที การก าจัดค่าซีโอดีได้มากกว่า 95% ของน้ าเสียชุมชนคือน้ าเสียซักล้างใช้เวลากักเก็บ
การหมุนเวียน (HReT) เท่ากับ 2 ชั่วโมง และ MFBBR- GAC บ าบัดน้ าเสียเพื่อใช้ทางการเกษตรได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย