การเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลินา (Spirulina platensis) ในน้้าหมักเศษเหลือ ข้าวโพดอาหารสัตว์

Main Article Content

ณัฐพร จันทร์ฉาย
จุฑารัตน์ สนธิรอด

บทคัดย่อ

การเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลินา (Spirulina platensis) ในสูตรอาหารน้้าหมักจากเศษเหลือข้าวโพดอาหารสัตว์ซึ่งเป็นอาหารต้นทุนต่้า วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (CRD) โดยศึกษาสูตรน้้าหมักจากเศษเหลือข้าวโพดอาหารสัตว์ (เปลือก ต้น ซังและฝุ่นข้าวโพด) ที่ 20% ร่วมกับสูตรอาหารทางเคมี การศึกษาพบว่า สูตรน้้าหมักจากต้นข้าวโพดเหมาะสมที่สุดที่จะใช้เป็นอาหารต้นทุนต่้าในการเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลินาโดยให้ค่าอัตราความหนาแน่นของเซลล์ (OD) เฉลี่ยเท่ากับ 0.450±0.006 cell/mlจ้านวนเซลล์เฉลี่ยเท่ากับ 81.440±0.497 cell/ml อัตราการเจริญจ้าเพาะ (µ) เฉลี่ยเท่ากับ 2.079±0.001 เซลล์/วัน และปริมาณรงควัตถุแคโรทีนอยด์เฉลี่ยเท่ากับ 79.943±0.043 µg/g น้้าหนักเซลล์แห้ง ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) จากนั้นท้าการศึกษาปริมาตรน้้าหมักจากต้นข้าวโพดที่ปริมาณต่าง ๆ คือ 10, 15, 20 และ 25% โดยปริมาตร จากการศึกษาพบว่าน้้าหมักจากต้นข้าวโพดอาหารสัตว์ที่ปริมาณ 20% เป็นสูตรที่ดีที่สุดเนื่องจากมีอัตราความหนาแน่นของเซลล์ (OD) เฉลี่ยเท่ากับ 0.434±0.020 cell/ml จ้านวนเซลล์เฉลี่ยเท่ากับ 82.594±0.056 cell/ml อัตราการเจริญจ้าเพาะ (µ) เฉลี่ยเท่ากับ 2.015±0.016 เซลล์/วัน ปริมาณรงควัตถุแคโรทีนอยด์เฉลี่ยเท่ากับ 75.026±0.006 µg/g น้้าหนักเซลล์แห้ง และปริมาณโปรตีนเฉลี่ยเท่ากับ 137.288±0.037% ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ(P<0.05)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย