สมบัติทางเคมีและชีวเคมีของกากงาขี้ม้อนสกัดน้้ามัน

Main Article Content

สาโรจน์ รอดคืน
โชษณ ศรีเกตุ
ชูทวีป ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้เพื่อตรวจสอบสมบัติทางเคมีและชีวเคมีของกากงาขี้ม้อนสกัดน้้ามัน ซึ่งผลการศึกษาพบว่ากากงาขี้ม้อนสกัดน้้ามันเป็นแหล่งของคาร์โบไฮเดรต (ร้อยละ 69.15) มีกรดอะมิโนที่จ้าเป็นสูงโดยเฉพาะไลซีน ฟีนิลอะลานินลิวซีน และฮีสทิดีน กากงาสกัดน้้ามันมีกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนและกรดไขมันโอเมก้า (โอเมก้า-3 -6 และ -9) ในปริมาณสูง
นอกจากนี้ยังมีฟอสฟอรัส แคลเซียม โพแทสเซียม และแมกนีเซียมเป็นแร่ธาตุหลัก จากรูปแบบโปรตีนแสดงให้เห็นว่าน้้าหนักโมเลกุลของโปรตีนในกากงาขี้ม้อนอยู่ในช่วง 14-61 กิโลดาลตัน กากงาขี้ม้อนสกัดน้้ามันมีปริมาณสารฟีนอลทั้งหมดและปริมาณฟลาโวนอยด์ทั้งหมดเท่ากับ 7.72 mg GAE/g น้้าหนักแห้ง (DW) และ 8.21 mg CE/g DW ตามล้าดับ และมีประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระ โดยมีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ DPPH เท่ากับร้อยละ 52.91 และมีค่า FRAP เท่ากับ 10.68 mmol Fe(II)/g DWส่วนการยับยั้งการท้างานของเอนไซม์อัลฟ่า-อะไมเลส พบว่า กากงาขี้ม้อนสกัดน้้ามันสามารถยับยั้งการท้างานของเอนไซม์อัลฟ่าอะไมเลสได้อย่างไรก็ตาม พบว่า มีกิจกรรมยับยั้งเอนไซม์ทริปซินในปริมาณหนึ่ง จากผลการวิจัยเหล่านี้กากงาขี้ม้อนสกัดน้้ามันสามารถใช้เป็นแหล่งสารอาหารหรือเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย