ผลของการอดอาหารและการกลับมาให้อาหารต่อการเจริญเติบโตและระดับกลูโคส ในเลือดปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus)

Main Article Content

รัตนสุดา ไชยเชษฐ์
บัณฑิต ยวงสร้อย
ธงชัย จำปาศรี
ชไมพร จำปาศรี
ศิริภาวี เจริญวัฒนศักดิ์

บทคัดย่อ

ผลของการอดอาหารและการกลับมาให้อาหารต่อการเจริญเติบโตและระดับกลูโคสในเลือดปลาดุกอุย ท าการทดลองในปลาดุกอุยน้ำหนักเฉลี่ย 40 ก. แบ่งเป็น 2 กลุ่มการทดลองคือ กลุ่มควบคุม (ให้อาหารสัปดาห์ที่ 1-8) และกลุ่มอดอาหาร (สัปดาห์ที่ 1-4) แล้วกลับมาให้อาหาร (สัปดาห์ที่ 5-8) ผลการอดอาหารในสัปดาห์ที่ 1-4 พบว่า ค่าเปอร์เซ็นต์น าหนักเพิ่ม (PWG) ค่าดัชนีตับ (HSI) และระดับกลูโคสในเลือดมีค่าลดลงตามระยะเวลาการอดอาหาร (P<0.05) ส่วนผลของการกลับมาให้อาหารในสัปดาห์ที่ 5-8 พบว่า ค่าน าหนักตัวเพิ่มต่อวัน (ADG), PWG และค่า HSI มีค่าเพิ่มขึ นในสัปดาห์ที่ 5-8 (P<0.05) ค่าสัมประสิทธิ์การเจริญเติบโตชดเชย (CC) เพิ่มขึ นในสัปดาห์ที่ 7 (P<0.05) และระดับกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ นในสัปดาห์ที่ 5-6 (P<0.05) นอกจากนี เมื่อเปรียบเทียบปลากลุ่มอดอาหารกับปลากลุ่มควบคุมในแต่ละสัปดาห์ พบว่า PWG และปริมาณกลูโคสในเลือดของปลากลุ่มอดอาหารมีค่าน้อยกว่าปลากลุ่มควบคุมในสัปดาห์ที่ 1-4 (P<0.05) และค่า HSI ของปลากลุ่มอดอาหารมีค่าน้อยกว่าปลากลุ่มควบคุมในสัปดาห์ที่ 2-4 (P<0.05) และเมื่อเปรียบเทียบปลากลุ่มกลับมาให้อาหารกับปลากลุ่มควบคุม พบว่า ADG และ PWG ของปลากลุ่มกลับมาให้อาหารมีค่าน้อยกว่าปลากลุ่มควบคุมในสัปดาห์ที่ 5-8 (P<0.05) ในขณะที่ระดับกลูโคสในเลือดมีค่าไม่แตกต่างกัน (P>0.05) ในช่วงที่ปลาอดอาหารเป็นเวลา 4 สัปดาห์ มีอัตราการรอดตาย 100 เปอร์เซ็นต์ มีอัตราการเจริญเติบโตลดลง แต่เมื่อมีการกลับมากินอาหารอีกพบว่ามีค่าสัมประสิทธิ์การเจริญเติบโตชดเชยสูงสุด 34.52% ในสัปดาห์ที่ 7 ดังนั น การงดให้อาหารในช่วงเวลาหนึ่งแล้วกลับมาให้อาหารอีกจึงมีผลท าให้อัตราการเจริญเติบโตมากกว่าในปลาดุกอุยกลุ่มควบคุม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย