ผลของการเสริมสมุนไพรต ารับต้มย าต่อสมรรถภาพการผลิตไก่เนื้อลูกผสมพันธุ์พื้นเมือง ทางการค้า

Main Article Content

มหิศร ประภาสะโนบล
สุพรรณษา มุ่งก่อกลาง
ชูศักดิ์ ชุ่มจิตต์
สิทธิพงษ์ หลิมเล็ก

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการเสริมสมุนไพรต ารับต้มย าในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตในไก่เนื้อลูกผสมพันธุ์พื้นเมืองทางการค้า ใช้แผนทดลองแบบสุ่มตลอด (CRD) ใช้ไก่เนื้อลูกผสมพื้นเมืองการค้า จ านวน 480 ตัวแบ่งเป็น 6 กลุ่มๆ ละ 4ซ้ำๆ ละ 20 ตัว เลี้ยง 16 สัปดาห์ เสริมสมุนไพรต ารับต้มย ารูปบดแห้งประกอบด้วย พริก ข่า ตะไคร้ และใบมะกรูดผสมในอาหาร
ระดับต่างๆ เปรียบเทียบกับอาหารสูตรพื้นฐาน และสูตรเสริมสารปฏิชีวนะคลอเตตราซัยคลิน เลี้ยงไก่โรงเรือนระบบเปิด ให้น้ำและอาหารเต็มที่ เก็บข้อมูลน้ำหนักไก่ อาหารที่กินเพื่อวัดสมรรถภาพการผลิต กลุ่มทดลอง ได้แก่ (1) สูตรพื้นฐาน (2) สูตรเสริมสารปฏิชีวนะร้อยละ 0.10 (3) สูตรเสริมต ารับต้มย าร้อยละ 0.25 (4) สูตรเสริมต ารับต้มยำร้อยละ 0.50 (5) สูตรเสริมตำรับต้มยำร้อยละ 0.75 และ (6) สูตรเสริมต ารับต้มย าร้อยละ 1 ตามล าดับ ข้อมูลวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยวิธี Duncan’s New Multiple Range Testผลการวิจัยพบว่า อัตราการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ ประสิทธิภาพการใช้อาหาร ร้อยละการตาย และต้นทุนค่าอาหารทุกกลุ่มการทดลองไม่พบความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) ส่วนปริมาณอาหารที่กินกลุ่มที่ 3 มากกว่ากลุ่มอื่น พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) ดังนั้นการเสริมสมุนไพรต ารับต้มยำในระดับต่างๆ ไม่ส่งผลกระทบ
ทางลบต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่เนื้อลูกผสมพื้นเมือง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย