กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความชุกและรูปแบบทางพันธุกรรมของ Staphylococcus aureus จากตัวอย่างน้ำนมของ โคนมที่เป็นโรคเต้านมอักเสบด้วยเทคนิคการตรวจวินิจฉัยแบบมาตรฐาน และ multiplex PCR ในจังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล