ผลของความเครียดเนื่องจากความร้อนต่อการพัฒนาการในเอ็มบริโอโค

Main Article Content

สุจิรา ธรรมวัง
สาธร พรตระกูลพิพัฒน์
ศักดิ์ศิริ ศิริเสถียร

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์การศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาผลของความเครียดเนื่องจากความร้อนในเอ็มบริโอโคระยะ 4-8 เซลล์ต่อการ พัฒนาการถึงระยะบลาสโตซีสต์ และผลของพ่อพันธุ์ต่อการพัฒนาการของเอ็มบริโอภายใต้สภาวะความเครียดเนื่องจากความร้อน โดยใช้น้้าเชื้อแช่แข็งจากโคพ่อพันธุ์ชาโรเล่ห์จ้านวน 4 ตัวในการผลิตเอ็มบริโอ จากรังไข่โรงฆ่าสัตว์ในการผลิตเอ็มบริโอระยะ 4-8 เซลล์ จากนั้นน้ามาท้าการเหนี่ยวน้าให้อยู่ภายใต้สภาวะความเครียดเนื่องจากความร้อน 2 รูปแบบ วางแผนการทดลองแบบ randomized complete design (CRD) ท้าการทดลองจ้านวน 7 ครั้งต่อพ่อพันธุ์ ท้าการศึกษาที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 3 หลังการปฏิสนธิน้าเอ็มบริโอที่ระยะ 4-8 เซลล์ แบ่งเป็น 3 กลุ่มได้แก่ กลุ่มที่ 1 เพาะเลี้ยงที่
อุณหภูมิ 38.5° C (กลุ่มควบคุม) กลุ่มที่ 2 เพาะเลี้ยงที่ 41° C นาน 8 ชั่วโมงครั้งเดียว (heat 8 h) และกลุ่มที่ 3 เพาะเลี้ยงที่ 41°C นาน 8 ชั่วโมงทุกวันจนกระทั่งวันที่ 7 หลังการปฏิสนธิ (heat 8 h/d) จดบันทึกการพัฒนาการของเอ็มบริโอที่พัฒนาถึงระยะ บลาสโตซีสต์ในวันที่ 8 หลังการปฏิสนธิ และท้าการนับจ้านวนเซลล์โดยวิธี Differential staining ผลการศึกษาพบว่า การให้ความเครียดเนื่องจากความร้อนทุกวัน (heat 8 h/d) ลดการพัฒนาของเอ็มบริโอระยะ 4-8 เซลล์ถึงระยะบลาสโตซีสต์ได้เมื่อท้าการเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม (P<0.05) เมื่อน้าเปอร์เซ็นต์การพัฒนาของเอ็มบริโอถึงระยะบลาสโตซีสต์ของกลุ่มที่เหนี่ยวน้าให้อยู่ในสภาวะความเครียดเนื่องจากความร้อนมาท้าการ normalize กับกลุ่มควบคุม (control= 100%) พบว่าจ้านวนการพัฒนาถึงระยะบลาสโตซีสต์รวมทั้งหมดในกลุ่ม heat 8 h/d จากพ่อพันธุ์ตัวที่ 3 (62.9%) ต่้ากว่ากลุ่มควบคุม (P<0.05) อย่างไรก็ตาม จ้านวนการพัฒนาถึงระยะ expanded blastocyst ในกลุ่ม heat 8 h/dจากพ่อพันธุ์ทุกตัวลดลงอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) จ้านวนเซลล์รวม และจ้านวนเซลล์ trophectoderm ของเอ็มบริโอระยะบลาสโตซีสต์ ในกลุ่มheat 8 h/d มีจ้านวนต่้ากว่ากลุ่ม heat 8 h และกลุ่มควบคุม จ้านวนเซลล์ inner cell mass ไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มการทดลองสรุปผลการศึกษาครั้งนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้แน่ชัดถึงอิทธิพลของพ่อพันธุ์ ที่มาจากสายพันธุ์เดียวกัน มีผลต่อการพัฒนาของเอ็มบริโอถึงระยะบลาสโตซีสต์เมื่ออยู่ในสภาวะความเครียดเนื่องจากความร้อน ผลของความเครียดเนื่องจากความร้อนสามารถ
ลดจ้านวนเซลล์รวมของเอ็มบริโอในระยะบลาสโตซีสต์รวมทั้งจ้านวนเซลล์trophectoderm

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย