ความรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อผักพื้นบ้านในจังหวัดขอนแก่น

Main Article Content

กนกวรรณ ขันธ์เครือ
ปริชาติ แสงคำเฉลียง

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อผักพื้นบ้านในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นและ ศึกษาการเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับผักพื้นบ้านระหว่างกลุ่มผู้บริโภค โดย การศึกษาวิจัยครั้งนี้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคผักพื้นบ้านในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างดังนี้ กลุ่มผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าจากตลาดสดบ้านโนนม่วงและตลาดสดบ้านม่วง จ านวน 200 คน และ กลุ่มผู้บริโภคจากงานเกษตรภาคอีสานจังหวัดขอนแก่นประจำปี 2560 จ านวน 200 คน ระหว่างเดือนธันวาคม 2559 –มกราคม 2560 โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล แล้วทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติการทดสอบค่าทีหรือการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปร จากผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคผักพื้นบ้านส่วนใหญ่มีความ รู้อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ มีความรู้อยู่ในระดับปานกลาง และมีความรู้อยู่ในระดับน้อย ส่วนทางด้านการเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับผักพื้นบ้านระหว่างกลุ่มผู้บริโภคพบว่า กลุ่มผู้บริโภคจากตลาดสดโนนม่วงและตลาดสดบ้านม่วงกับกลุ่มผู้บริโภคจากงานเกษตรภาคอีสานมีความรู้เกี่ยวกับผักพื้นบ้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย