ผลของการเคลือบปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตและผลิตผลของธัญพืช

Main Article Content

ชินาลัย พริ้งเพราะ
เบ็ญจพร กุลนิตย์

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้เพื่อตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลของการเคลือบปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของธัญพืช พบว่า การเคลือบปุ๋ยด้วยวัสดุต่างๆ เช่น เรซิน พอลิเมอร์ และวัสดุอินทรีย์ (ขี้เถ้าลอย) สามารถช่วยชะลอการปลดปล่อยของธาตุอาหารและสามารถท าให้ธาตุอาหารเป็นประโยชน์ต่อพืชได้มากขึ้น พร้อมทั้งท าให้การเจริญเติบโตและผลผลิตของธัญพืช
(เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ข้าว และข้าวสาลี) เพิ่มขึ้นมากกว่าการใส่ปุ๋ยเคมีที่ไม่ได้เคลือบ การเคลือบปุ๋ยสามารถช่วยลดการสูญเสียของธาตุอาหารจากปุ๋ย โดยเฉพาะไนโตรเจน (Nitrogen, N) ที่จะสูญเสียในรูปการระเหยไปเป็น NH3 (NH3 volatilization)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย