3 สะอาด แนวทางการเลี้ยงกุ้งในยุคปัจจุบัน

Main Article Content

ปัทมา วิริยพัฒนทรัพย์

บทคัดย่อ

การประยุกต์ใช้เทคนิค 3 สะอาด เป็นการพัฒนารูปแบบการเลี้ยงกุ้งในฟาร์มเลี้ยงและโรงเพาะฟักเพื่อผลิตกุ้งให้ได้คุณภาพดีโดยเทคนิคนี้ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนดังนี้1) กุ้งสะอาด คือ เกษตรกรควรใช้ลูกกุ้งจากโรงเพาะฟักที่ใช้แม่พันธุ์กุ้งที่ปลอดเชื้อ 2)น้้าสะอาด คือ เกษตรกรควรมีบ่อพักน้้าให้เพียงพอและใช้น้้าที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วซึ่งผ่านการพักน้้าในบ่อเป็นเวลานานก่อนที่จะน้าไปใช้ในบ่อเลี้ยง และ 3) บ่อสะอาด คือ เกษตรกรต้องสร้างบ่อเลี้ยงโดยการปูด้วยโพลีเอทิลีนและมีหลุมดูดตะกอนกลางบ่อปัจจุบันระบบการเลี้ยงกุ้งของประเทศไทยมีหลากหลายรูปแบบที่ได้น้าเทคนิคนี้มาปรับใช้ในการเลี้ยงกุ้ง เช่น การเลี้ยงระบบน้้าโปร่ง ระบบหนาแน่นสูง ระบบน้้าหมุนเวียน และระบบไบโอฟล็อค รูปแบบการเลี้ยงแบบพัฒนาหนาแน่นสูงเน้นการใช้บ่อเลี้ยงผ้าใบขนาดเล็ก 120-300 ตร.ม. ปล่อยกุ้งในอัตราความหนาแน่น 120-500 ตัว/ลบ.ม. มีหลุมดูดตะกอนในการก้าจัดของเสียเกษตรกรจะเลือกเลี้ยงระบบใดควรค้านึงถึงความเหมาะสมของพื้นที่เลี้ยงของตน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย