การปรับปรุงคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ด้วยเทคนิค Seed priming

Main Article Content

นภาพร เวชกามา
พีระยศ แข็งขัน

บทคัดย่อ

ความงอกและความแข็งแรงเมล็ดพันธุ์ เป็นองค์ประกอบของคุณภาพเมล็ดพันธุ์ที่ส าคัญที่สุด เมล็ดที่ดีต้องมีความงอกและความแข็งแรงสูงและตรงตามสายพันธุ์ เมื่อเก็บเกี่ยวและเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ไว้เป็นระยะเวลานานจะท าให้เกิดการเสื่อมสภาพของเมล็ด ทำให้ความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ลดลง ซึ่งส่งผลต่อการเพาะปลูก ดังนั้น การเตรียมความพร้อมเมล็ดจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยให้เมล็ดมีความพร้อมในการงอกในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม โดยการกระตุ้นการงอกของเมล็ดพันธุ์ การเตรียมการงอก (priming) มี 3 วิธี คือ Hydropriming, Osmopriming และ Solid matrix priming การเตรียมการงอกเมล็ดเป็นวิธีการปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพันธุ์ทางสรีรวิทยา โดยให้เมล็ดดูดน้ าเพื่อกระตุ้นการงอก แต่ยังไม่ถึงระดับที่ท าให้รากงอก อย่างไรก็ตามการท า priming ส่งผลท าให้เมล็ดใช้ระยะเวลาในการงอกลดลง มีความงอกสม่ าเสมอ และเจริญเติบโตได้เร็วน าไปสู่การได้ผลผลิตสูง การกระตุ้นการงอกของเมล็ดสามารถท าได้ด้วยการใช้น้ า หรือสารละลายชนิดต่างๆ เช่น PEG6000, KNO3, KCl, NaCl และ Vitamin C ท าให้เมล็ดพันธุ์มีความงอกและความเร็วในการงอกของเมล็ดเพิ่มมากขึ้น และมีความแข็งแรงกว่าเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมการงอก

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

Most read articles by the same author(s)