โปรตีนบางชนิดที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อเชื้อราสาเหตุโรคแอนแทรคโนสในหน้าวัว

Main Article Content

ปิยะฉัตร วิริยะอำไพวงศ์
แก้วตา สูตรสุวรรณ
ปิยนันท์ ชมนาวัง
ณัฐพงษ์ ศรีสมุทร์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาโปรตีนบางชนิดที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อเชื้อราสาเหตุโรคแอนแทรคโนสในหน้าวัว โดยเปรียบเทียบการแสดงออกของโปรตีนระหว่างหน้าวัวที่ได้รับการปลูกเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides กับหน้าวัวปกติด้วยเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิสแบบ 2 มิติ ซึ่งผลการวิจัยพบว่าหน้าวัวที่ได้รับเชื้อรามีระดับการแสดงออกของโปรตีนบางชนิดเพิ่มขึ้นและลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) เมื่อเทียบกับหน้าวัวปกติ รวมทั้งมีโปรตีนใหม่เกิดขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของโปรตีนนี้เป็นการตอบสนองของหน้าวัวต่อเชื้อราก่อโรค และจากการวิเคราะห์จุดโปรตีนที่สนใจด้วยเทคนิคลิขวิดโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโทรสโคปี พบว่า ได้โปรตีนจ านวน 6 ชนิด ได้แก่ Oxygen-evolving enhancer protein 1, Oxygenevolving enhancer protein 2, Triosephosphate isomerase, Fructose-bisphosphate aldolase, Superoxide dismutase และ Glutathione S-transferase ซึ่งโปรตีนเหล่านี้มีบทบาทที่ส าคัญในกระบวนการชีวเคมีภายในเซลล์พืช

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย