กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่างๆ ต่อการเพิ่มผลผลิต และขนาดหัวของแก่นตะวัน (Helianthus tuberosus L.) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF