กลับไปที่รายละเอียดของบทความ แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของการอบแห้งใบมันสําปะหลังแบบชั้นบาง เพื่อเตรียมเป็นอาหารสัตว์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF