กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การคัดเลือกยีสต์ที่มีความทนต่อแรงกดดันและการแปรผันอุณหภูมิต่อการผลิตเอทานอลโดยใช้ น้ำอ้อยเป็นแหล่งคาร์บอน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF