กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อัตราความหนาแน่นที่เหมาะสมในการเลี้ยงกบนาในกระชังในช่วงฤดูหนาว Download Download PDF