อัตราความหนาแน่นที่เหมาะสมในการเลี้ยงกบนาในกระชังในช่วงฤดูหนาว

Main Article Content

เหล็กไหล จันทะบุตร
จุฑารัตน์ แก่นจันทร์
พุทธชาติ อิ่มใจ
บัณฑิตา สวัสดี
สำราญ พิมราช
วุธเมธี วรเสริม
ชนวรรณ โทวรรณา

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราความหนาแน่นที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงกบนาในกระชัง ศึกษาผลความหนาแน่นต่อการเจริญเติบโต และอัตราการรอดตาย โดยเลี้ยงกบในกระชังในช่วงฤดูหนาว ระหว่างเดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 โดยใช้ลูกกบนาทั้งหมด 3,000 ตัว แบ่งออกเป็น 4 ชุด การทดลอง ชุดละ  3 ซ้ำ ประกอบด้วยอัตราความหนาแน่นที่ระดับ 100, 200, 300 และ 400 ตัวต่อตารางเมตร จากการศึกษาพบว่า อัตราความหนาแน่นของกบนาต่อตารางเมตรส่งผลต่อการเลี้ยงกบนาในกระชังที่เลี้ยงในฤดูหนาว โดยทำให้การเจริญเติบโตทางด้านน้ำหนัก และความยาวลำตัว รวมทั้งอัตราการรอดตาย อัตราการแลกเนื้อ และอัตราการการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( P < 0.05 ) การเลี้ยงกบนาที่อัตราความหนาแน่น 100 ตัวต่อตารางเมตร ดีที่สุด เนื่องจากกบนามีน้ำหนักโดยเฉลี่ย เท่ากับ 68.29±8.45 กรัม ความยาว เท่ากับ 8.28±0.30 เซนติเมตร รวมทั้งมีอัตราการรอดตาย และ อัตราการการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน โดยเฉลี่ยเท่ากับ 64.00±4.35 เปอร์เซ็นต์ และ 1.05±0.13 กรัมต่อวัน ตามลำดับ ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าการเลี้ยงกบนาในกระชังในช่วงฤดูหนาว อัตราความหนาแน่นที่ระดับ 100 ตัวต่อตารางเมตร เหมาะสมที่สุด

Article Details

How to Cite
จันทะบุตร เ., แก่นจันทร์ จ., อิ่มใจ พ., สวัสดี บ., พิมราช ส., วรเสริม ว., & โทวรรณา ช. (2021). อัตราความหนาแน่นที่เหมาะสมในการเลี้ยงกบนาในกระชังในช่วงฤดูหนาว. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 18(1), 75–79. https://doi.org/10.14456/paj.2021.9
บท
บทความวิจัย