เผยแพร่แล้ว: 2021-06-28

การศึกษาลักษณะทางการเกษตรและผลผลิตของอ้อยโคลนดีเด่นภายใต้สภาวะให้น้ำและอาศัยน้ำฝน

ธีระรัตน์ ชิณแสน, รวีวรรณ เชื้อกิตติศักดิ์ , ปิยะรัตน์ จังพล, แสงเดือน ชนะชัย , ชยันต์ ภักดีไทย

17-26

ผลของปริมาณน้ำต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพผลผลิตของแตงโมอินทรีย์พันธุ์กินรีในโรงเรือน

ประณต มณีอินทร์, แคน รูปคม, อรพรรณ หัสรังค์, ธนัชยา เกณฑ์ขุนทด, กษิดิ์เดช อ่อนศรี

27-33

ประสิทธิภาพของธาตุอาหารที่เคลือบบนเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์

ชนกเนตร - ชัยวิชา, ไพฑูรย์ ทองสุข , ธิดารัตน์ เหง้าพันธ์ , หทัยภัทธ สืบศรี

41-47

การประเมินการหมักจากกล้าเชื้อ Lactobacillus plantarum (TISTR 864, TISTR 877) ต่อคุณภาพส้มผักกาดเขียวปลี (ผักกาดเขียวดองอีสาน)

พรพรรณ พัวไพบูลย์, ธนิษฐ์นันท์ บุญศรีชนะ, มนันยา นันทสาร, ทวีทรัพย์ ไชยรักษ์, ธนพงษ์ เกสรมาลา, หฤทัย แสนชัย

48-57

อัตราความหนาแน่นที่เหมาะสมในการเลี้ยงกบนาในกระชังในช่วงฤดูหนาว

เหล็กไหล จันทะบุตร, จุฑารัตน์ แก่นจันทร์, พุทธชาติ อิ่มใจ, บัณฑิตา สวัสดี, สำราญ พิมราช, วุธเมธี วรเสริม, ชนวรรณ โทวรรณา

75-79

การวัดประสิทธิภาพการดำเนินงานฟาร์มของเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดมหาสารคาม

มนันยา นันทสาร, เกศสุดา สิทธิสันติกุล, วราภรณ์ นันทะเสน

95-103