กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (2021): มกราคม-มิถุนายน Download Download PDF