กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพ เคมี และทางประสาทสัมผัสของไวน์ข้าว (สาโท) จากสูตรข้าวเหนียวพันธุ์พื้นเมือง 4 ชนิด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF