ประสิทธิภาพของธาตุอาหารที่เคลือบบนเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์

Main Article Content

ชนกเนตร - ชัยวิชา
ไพฑูรย์ ทองสุข
ธิดารัตน์ เหง้าพันธ์
หทัยภัทธ สืบศรี

บทคัดย่อ

งานทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ด้วยวิธีการเคลือบร่วมกับธาตุอาหารพืช เพื่อศึกษาความงอก ความเร็วในการงอก และการเจริญเติบโตของต้นกล้าข้าวขาวดอกมะลิ 105 ทดลอง ณ    คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (completely randomized design: CRD) จำนวน 4 ซ้ำ โดยมีหน่วยทดลองจำนวน 8 หน่วยทดลอง ประกอบด้วยเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ได้เคลือบ (ควบคุม) และเมล็ดพันธุ์ที่เคลือบร่วมกับธาตุอาหารพืชในอัตรา 0 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 และ 1.50 มล. ทำการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ พบว่าการเคลือบเมล็ดพันธุ์ร่วมกับธาตุอาหารในอัตรา 0.50 มล. มีร้อยละความงอกในสภาพห้องปฏิบัติการสูงถึงร้อยละ 100 และมีความเร็วในการงอกอยู่ระหว่าง 19.80 ถึง 19.92 ต้น/วัน สูงกว่าเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ได้เคลือบ ด้านการเจริญเติบโตของต้นกล้าที่อายุ 14 วันหลังเพาะ พบว่าการเคลือบเมล็ดพันธุ์ร่วมกับธาตุอาหารพืชที่อัตรา 0.50 มล. มีแนวโน้มมีความยาวรากและความยาวต้นมากกว่ากรรมวิธีอื่น ๆ แต่เมื่อเพิ่มธาตุอาหารในปริมาณที่สูงขึ้นในอัตรา 1.50 มล. กลับทำให้เมล็ดพันธุ์มีความงอกและความเร็วในการงอกต่ำกว่าเมล็ดที่ไม่ได้เคลือบ

Article Details

How to Cite
ชัยวิชา ช. .-., ทองสุข ไ., เหง้าพันธ์ ธ., & สืบศรี ห. (2021). ประสิทธิภาพของธาตุอาหารที่เคลือบบนเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 18(1), 41–47. https://doi.org/10.14456/paj.2021.5
บท
บทความวิจัย