ความคิดเห็นของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังต่อการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ในจังหวัดขอนแก่น

Main Article Content

กนิษฐา ชาลีเปลี่ยม
ไกรเลิศ ทวีกุล
ฝากจิต ปาลินทร

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่องนี้เพื่อศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังต่อการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ในจังหวัดขอนแก่น จากกลุ่มตัวอย่าง 166 ราย สุ่มตัวอย่างโดยเลือกเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ รวมทั้งสิ้น 9 อำเภอ รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง มีความคิดเห็นต่อโครงการว่ามีความเหมาะสมในระดับมากทั้ง 9 ด้าน (69 ประเด็น) โดยมีค่าเฉลี่ยในภาพรวม 1.61± 0.41  เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 1) ด้านแนวทางการดำเนินโครงการ (ค่าเฉลี่ย 1.74  ± 0.34 2) ด้านคุณสมบัติและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ (ค่าเฉลี่ย 1.74±0.34 )  3) ด้านองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอด (ค่าเฉลี่ย 1.69±0.29) 4) ด้านการจัดการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี (ค่าเฉลี่ย 1.66±0.44 )   5) การจัดประชุม/อบรม (ค่าเฉลี่ย 1.58±0.47 ) 6) ด้านการสนับสนุนปัจจัย การผลิต (ค่าเฉลี่ย 1.55±0.43 )  7) ด้านการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ (ค่าเฉลี่ย 1.54±0.47 )  8 ด้านประชาสัมพันธ์โครงการ (วิธีการ/ช่องทางการประชาสัมพันธ์) (ค่าเฉลี่ย 1.54±0.47 )  และ 9) ด้านการวางแผนการผลิต (ค่าเฉลี่ย1.53±0.47 ) ซึ่งชี้ให้เห็นว่าเกษตรกรเล็งเห็นถึงความสำคัญของโครงการส่งเสริมเกษตร แบบแปลงใหญ่ เกษตรกรให้ความร่วมมือในการดำเนินงาน ทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการและมีแนวโน้มที่เกษตรกรจะปฏิบัติตามการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่องและการผลิตมันสำปะหลังในปีถัดไปมีแนวโน้มจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Article Details

How to Cite
ชาลีเปลี่ยม ก., ทวีกุล ไ., & ปาลินทร ฝ. (2021). ความคิดเห็นของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังต่อการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ในจังหวัดขอนแก่น. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 18(1), 88–94. https://doi.org/10.14456/paj.2021.11
บท
บทความวิจัย