ผลของปริมาณน้ำต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพผลผลิตของแตงโมอินทรีย์พันธุ์กินรีในโรงเรือน

Main Article Content

ประณต มณีอินทร์
แคน รูปคม
อรพรรณ หัสรังค์
ธนัชยา เกณฑ์ขุนทด
กษิดิ์เดช อ่อนศรี

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณน้ำต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพผลผลิตของแตงโมอินทรีย์พันธุ์กินรี ภายใต้สภาพโรงเรือนที่มีการให้น้ำแบบระบบน้ำหยด 4 ระดับ โดยให้ปริมาณน้ำ 100% 80% 60% และ 40% ของวัสดุปลูกอุ้มน้ำได้ตามลำดับ คือ 962.5 770.0 577.5, และ 385.0 มิลลิลิตรต่อต้น วางแผนการทดลองแบบ RCBD จำนวน 6 ซ้ำ ๆ ละ 6 ต้น ผลการทดลองพบว่าการให้น้ำแบบระบบน้ำหยด 4 ระดับมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05) โดยการให้ปริมาณน้ำ 577.5 มิลลิลิตรต่อต้น ส่งผลต่อจำนวนใบ ความหนาเปลือก ความหวาน และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (EC50) สูงที่สุด คือ 68 ใบ 0.54 เซนติเมตร 12.90 °Brix และ 1.19 mgFWL-1 ดังนั้นการให้น้ำแบบน้ำหยดในปริมาณน้ำ 577.5 มิลลิลิตรต่อต้น โดยแบ่งการให้น้ำ 2 ครั้ง คือช่วงเช้าและเย็น ในการปลูกแตงโมอินทรีย์พันธุ์กินรีเป็นปริมาณน้ำที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพผลผลิตของแตงโมกินรีดีที่สุด

Article Details

How to Cite
มณีอินทร์ ป., รูปคม แ. ., หัสรังค์ อ. ., เกณฑ์ขุนทด ธ. ., & อ่อนศรี ก. (2021). ผลของปริมาณน้ำต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพผลผลิตของแตงโมอินทรีย์พันธุ์กินรีในโรงเรือน. วารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 18(1), 27–33. https://doi.org/10.14456/paj.2021.3
บท
บทความวิจัย