กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ชนิดของคำภาษาไทยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของแบบจำลองการจำแนกความคิดเห็น: กรณีศึกษาของความคิดเห็นของคนไทยต่อโรคโควิด 19 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล