กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (2020): กรกฎาคม-ธันวาคม 2563 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF
⚠️ System is in read only mode for maintenance and upgrade between Jan 4, 2022 and Jan 20, 2022 more