กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาผลิตภาชนะบรรจุจากเส้นใยเปลือกทุเรียนด้วยวิธีการเตรียมเส้นใย Download Download PDF