การพัฒนาผลิตภาชนะบรรจุจากเส้นใยเปลือกทุเรียนด้วยวิธีการเตรียมเส้นใย

Main Article Content

วริศชนม์ นิลนนท์

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาปริมาณเส้นใยเปลือกทุเรียนที่เหมาะสมในการขึ้นรูปภาชนะจากเส้นใยชนิดฟอกขาว (DRFT)และไม่ฟอกขาว(DRF) ด้วยการใช้กระบวนการขึ้นรูปแบบอัดร้อน โดยศึกษาระดับเส้นใยในประมาณ 10, 20, 30 40, 50, และ 60% โดยน้ำหนัก และวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ การซึมผ่านของน้ำและน้ำมัน และความหนาแน่นของวัสดุ ผลการวิจัยพบว่า ภาชนะบรรจุที่ขึ้นรูปด้วยเส้นใยชนิด DRFT ให้ลักษณะปรากฏด้านสีขาวน้ำตาลอ่อน ความหนาแน่นสูงและมีน้ำหนักมาก โดยปริมาณเส้นใย DRFT 50% ให้ค่าความต้านทานการซึมผ่านน้ำและน้ำมันมากที่สุดเท่ากับ 53±9.29 sec/ml และ 14±0.57 sec/ml ตามลำดับ และมีค่าความหนาแน่นเท่ากับ 0.15±1.08 kg/cm3 ขณะที่ภาชนะบรรจุที่ขึ้นรูปด้วยเส้นใย DRF ให้ลักษณะปรากฏด้านสีน้ำตาลเข้ม มีความมันวาว ขึ้นรูปได้ง่ายและมีน้ำหนักเบา โดยปริมาณเส้นใย DRF 60% มีความสามารถต้านทานการซึมผ่านของน้ำและน้ำมัน และค่าความหนาแน่นมากที่สุดเท่ากับ 92±9.31 sec/ml,110±4.21 sec/ml และ0.13±1.30 kg/cm3 ตามลำดับ ดังนั้นการเลือกใช้ชนิดของเส้นใยเพื่อขึ้นรูปภาชนะบรรจุจึงขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้ประโยชน์ ซึ่งสามารถนำไปใช้สำหรับบรรจุอาหารแห้งได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
Original Articles

References

เอกสารอ้างอิง

กฤษณา ศิรเลิศมุกุล. (2547). เซลลูโลสจากเปลือกทุเรียน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

พรทิพย์ ฐานมั่น. (2543). การพัฒนาภาชนะบรรจุจากแป้งมันสำปะหลัง. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

พิมภนิจภา กันทาดง, มินตรา พีเกาะ และอรธีรา สินด่านจาก. (2561). ฟิล์มคอมโพสิตชีวภาพจากแป้งมันสำปะหลังเสริมแรงด้วยเส้นใยเซลลูโลสเปลือกทุเรียน.วารสารวิจัยและวิชาการ มทร. พระนคร, 13(1), 39-50.

สุนันท์ พงษ์สามารถ, เรวดี ธรรมอุปกรณ์ และ ธิติรัตน์ ปานม่วง. (ม.ป.ป). การศึกษาสารคาร์โบไฮเดรตจากเปลือกทุเรียนในการเตรียมผลิตภัณฑ์ยาน้ำและผลิตภัณฑ์อาหาร. https://www.researchgate. net/scientific-contributions/sunanth-phngssamarth-17750384.

Food additives. (2021). What is Carboxymethyl Cellulose (CMC)/Cellulose Gum (E466) in Food and Uses?. https://foodadditives. net/thickeners/cellulose-gum/

Kaisangsri, N., Kerdchoechuen, O., & Laohakunjit, N.

(2012). Biodegradable foam tray from cassava starch blended with natural fiber and chitosan.

Industrial Crops and Products, 37(1), 542-546.

Lawton, J. W., Shogren, R.L., & Tiefenbacher, K. F. (2004). Aspen fiber addition improves the

mechanical properties of baked cornstarch foams. Industrial Crops and Products, 19,

-48.

Lubis, R., Saragih, S.W., Wirjosentono, B., & Eddyanto, E. (2018). Characterization of

durian rinds fiber (Durio zubinthinus, murr) from North Sumatera. AIP conference

Proceedings 2049 (pp.020069,1-8). https://doi.org/10.1063/1.5082474

Penjumras, P., Abdul Rahman, R.B., Talib, R.A., & Abdan, K. (2014). Extraction and Characterization of Cellulose from Durian Rind. Agriculture and Agricultural Science Procedia, 2, 237-243.

Salgado, P. R., Schmidt, V. C., Molina Ortiz, S. E., Mauri, A. N., & Laurindo, J. B. (2008).

Biodegradable foams based on cassava starch, sunflower proteins and cellulose

fibers obtained by a baking process. J. of Food Engineering, 85, 435-443.

Soykeabkaew, N., Supaphol, P., & Rujiravanit, R.(2004).Preparation and characterization

of jute-and flax-reinforced starch-based composite foams.Carbohydrate Polymers,

, 53-63.