บรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเทศไทย

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเทศไทย
ศาสตราจารย์ ดร.ศิริธร ศิริอมรพรรณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเทศไทย
ศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.วรพล เองวานิช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.วัลยา สุทธิขำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.อรวิชญ์ กุมพล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเทศไทย

กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ บุญเกิด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
ศาสตราจารย์ ดร.ละออศรี เสนาะเมือง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย
ศาสตราจารย์ ดร.ปราณี อ่านเปรื่อง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
ศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒ เสนาะเมือง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย
ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย
ศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ กนกเมธากุล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ สายกระสุน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา บุญยะลีพรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา อารมณ์ดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญจง ขาวสิทธิวงษ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ถนนแก้ว มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล แสงประดับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต บุญปก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ณฐพล ภูมิพันธุ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ เทอดศักดิ์ คำเหม็ง มหาวิทยาลัยนครพนม ประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ยืน ภู่วรวรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ พุทธกาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา เพียรชนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร ทองเจริญบัวงาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์ ละม่อม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรร สุขะเสนา มหาวิทยาลัยนเรศวร ประเทศไทย
อาจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.รักษ์จินดา วัฒนาลัย มหาวิทยาลัยสยาม ประเทศไทย
Dr.Adrian Roderick Plant มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเทศไทย
     

เลขานุการ

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

พักตร์วิไล รุ่งวิสัย
จิรารัตน์ ภูสีฤทธิ์