**สิ่งที่ต้องส่งในระบบ**   

1. บทความที่เขียนตามรูปแบบของวารสาร เป็นไฟล์ ในรูปแบบ .pdf และ .doc (หากจัดรูปแบบไม่ถูกต้องทางวารสารจะจัดส่งคืนผู้นิพนธ์และจะไม่รับพิจารณาบทความ) 

2. หนังสือนำส่งบทความ

3. ผู้นิพนธ์จะต้องกรอกรายละเอียดข้อมูลของผู้นิพนธ์ในช่อง List of Contributors ให้ครบถ้วนทุกคน (ชื่อ-สกุล/สังกัด/อีเมล์)

 
 เอกสารต่าง ๆ

คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์..
หนังสือขอนำส่งบทความ..
หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เขี่ยวชาญตรวจภาษา..
หนังสือตอบกลับถึงบรรณาธิการ..
การเขียนอ้างอิง..


 รูปแบบตัวอย่างบทความ

Manuscript-TEMPLATE-SCJ.pdf..
Manuscript-TEMPLATE-SCJ.doc..


 ประกาศจากวารสาร

ประกาศการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนการพิจารณาบทความฉบับที่1-2565..
ประกาศวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี..

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ และการจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิของวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2566..