วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กำหนดพิมพ์ปีละ 6 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์  ฉบับที่ 2 มีนาคม-เมษายน ฉบับที่ 3 พฤษภาคม-มิถุนายน ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม ฉบับที่ 5 กันยายน-ตุลาคม ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน-ธันวาคม  ผู้นิพนธ์ทุกท่านสามารถส่งเรื่องมาพิมพ์ได้ โดยไม่ต้องเป็นสมาชิก และไม่จำเป็นต้องสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลงานที่ได้รับการพิจารณาในวารสารจะต้องมีสาระที่น่าสนใจ เป็นงานที่ทบทวนความรู้เดิม หรือองค์ความรู้ใหม่ที่ทันสมัย รวมทั้งข้อคิดเห็นทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน และจะต้องเป็นงานที่ไม่เคยถูกนำไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอื่นมาก่อนและไม่ อยู่ในระหว่างพิจารณาลงพิมพ์ในวารสารใด บทความอาจถูกดัดแปลง แก้ไข เนื้อหา รูปแบบ  และสำนวน ตามที่กองบรรณาธิการเห็นสมควรทั้งนี้เพื่อให้วารสารมีคุณภาพในระดับมาตรฐาน สากลและนำไปอ้างอิงได้

ปีที่ 42 ฉบับที่ 4 (2023): SCIENCE AND TECHNOLOGY JOURNAL MAHASARAKHAM UNIVERSITY

เผยแพร่แล้ว: 2023-08-21

การเรียนรู้ของเครื่องในการพิสูจน์ตัวตนด้วยชีวมาตร

สุวิมล วงศ์สิงห์ทอง, จุฑามาส ไพบูลย์ศักดิ์, ทรงพล นคเรศเรืองศักดิ์

97-107

ผลของระดับกลีเซอรีนต่อคุณภาพฟิล์มย่อยสลายได้จากแป้งข้าวหอมมะลิ

ประยูร จอมหล้าพีรติกุล, ละมุล วิเศษ, อาภาภรณ์ จอมหล้าพีรติกุล, ภูชิสส์ ตันวาณิชกุล, ชัยณรงค์ หล่มช่างคำ

118-126

การศึกษาคาบการโคจรและรัศมีของดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ WASP-10b

ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ WASP-10b

ทิตลา พรแสน, สุมินทร์ญา เจือเงิน, พัฒนพงษ์ จำรัสประเสริฐ, ธนวัฒน์ รังสูงเนิน, สมานชาญ จันทร์เอี่ยม

138-144

ดูทุกฉบับ

Indexed in tci