วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กำหนดพิมพ์ปีละ 6 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์  ฉบับที่ 2 มีนาคม-เมษายน ฉบับที่ 3 พฤษภาคม-มิถุนายน ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม ฉบับที่ 5 กันยายน-ตุลาคม ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน-ธันวาคม  ผู้นิพนธ์ทุกท่านสามารถส่งเรื่องมาพิมพ์ได้ โดยไม่ต้องเป็นสมาชิก และไม่จำเป็นต้องสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลงานที่ได้รับการพิจารณาในวารสารจะต้องมีสาระที่น่าสนใจ เป็นงานที่ทบทวนความรู้เดิม หรือองค์ความรู้ใหม่ที่ทันสมัย รวมทั้งข้อคิดเห็นทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน และจะต้องเป็นงานที่ไม่เคยถูกนำไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอื่นมาก่อนและไม่ อยู่ในระหว่างพิจารณาลงพิมพ์ในวารสารใด บทความอาจถูกดัดแปลง แก้ไข เนื้อหา รูปแบบ  และสำนวน ตามที่กองบรรณาธิการเห็นสมควรทั้งนี้เพื่อให้วารสารมีคุณภาพในระดับมาตรฐาน สากลและนำไปอ้างอิงได้

ปีที่ 41 ฉบับที่ 2 (2022): SCIENCE AND TECHNOLOGY JOURNAL MAHASARAKHAM UNIVERSITY

เผยแพร่แล้ว: 2022-04-30

การอบแห้งข้าวเปลือกพันธุ์ ปทุมธานี 1 ด้วยเครื่องอบแห้งแบบท่อโค้ง

เจษฎา แพรกนันเธอ, มณฑล ชูโชนาค, มุสตาฟา ยะภา, เอนก สุทธิฤทธิ์

80-89

การตั้งสูตรตำรับเจลจากสารสกัดเปลือกบอระเพ็ดสำ หรับสิวอักเสบ

อารีรัตน์ ซื่อดี, แสงเพ็ญ อินประเสริฐ, พิทักษ์ แซ่เฮ้ง, เพชรพงศ์ เพชรี, พิรุณรัตน์ เดชบำรุง, กฤษดา อนันตวุฒิกุล, นวลศรี นิวัติศัยวงศ์
ดูทุกฉบับ

Indexed in tci