Focus and Scope

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดทำขึ้นโยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพของนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศ  โดยเผยแพร่บทความวิจัย (research article) บทความปริทัศน์ (review article) ในสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ แพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กำหนดเผยแพร่ปีละ 6 ฉบับ ฉบับที่ 1 (มกราคม- กุมภาพันธ์) ฉบับที่ 2 (มีนาคม-เมษายน) ฉบับที่ 3 (พฤษภาคม-มิถุนายน) ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม-สิงหาคม) ฉบับที่ 5 (กันยายน- ตุลาคม) ฉบับที่ 6 (พฤศจิกายน-ธันวาคม) ผู้นิพนธ์ทุกท่านสามารถส่งเรื่องมาพิมพ์ได้ โดยไม่ต้องเป็นสมาชิก และไม่จำเป็นต้อง สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลงานที่ได้รับการพิจารณาในวารสารจะต้องมีสาระที่น่าสนใจ เป็นงานที่ทบทวนความรู้เดิม หรือองค์ความรู้ใหม่ที่ทันสมัย เพื่อให้วารสารมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากลและ นำไปอ้างอิงได้

Peer Review Process

บทความวิชาการและบทความวิจัยที่จะนำมาตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการตรวจสอบคุณภาพของบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบบทความ (peer reviewer) ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจากหลากหลายสถาบัน อย่างน้อย 3 คน ทั้งนี้ วารสารวิชาการนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์ หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่มีกำหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจน

Open Access Policy

Open Access Journal of Science and Technology Mahasarakham University is open access with the content licensing CC-BY-ND which permits use, distribution and reproduction in any medium, provided that the Contribution is properly cited, no modifications or adaptations are made. For an understanding of what is meant by the terms of the Creative Commons License, please refer to creative common license https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/

Journal History

1.วัตถุประสงค์

เพื่อให้การจัดทำวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีรูปแบบและกระบวนการจัดทำวารสารให้เป็นมาตราฐานสากล

2. ประวัติ

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดอยู่ในสำนักงานอธิการบดี มีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยทั้งในเรื่องการกำหนดทิศทางและนโยบายการวิจัย การพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย การจัดสรรงบประมาณ การติดตามและประเมินผลการวิจัย และการเผยแพร่ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ในระยะก่อตั้งมหาวิทยาลัยมหาสารคามนั้น ประเทศไทยตกอยู่ภายใต้ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบให้ภารกิจของงานวิจัยถูกจำกัดอยู่ในวงแคบ เนื่องจากเงื่อนไขของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและจำนวนนักวิจัยที่มีอยู่น้อยอย่างไรก็ตามในระยะต่อมมหาวิทยาลัยได้พยายามต่อสู้กับวิกฤตต่าง ๆ โดยได้ขยายโอกาสทางการศึกษามากขึ้น ทำให้มีงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น และด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในขณะนั้นได้ริเริ่มให้มีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้จำนวนร้อยละหนึ่ง (1%) เพื่อใช้เป็นงบประมาณสำหรับส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ผนวกกับมหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพิ่มมากขึ้นโดยลำดับ อีกทั้งนักวิจัยและอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการแสวงหาแหล่งทุนต่าง ๆ มากขึ้น ทำให้ภารกิจของกองส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ได้ขยายตัวมาก

วิสัยทัศน์ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ รับผิดชอบงานด้านการวิจัยและพัฒนา ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่สนับสนุนให้มีโครงการวิจัยที่ร่วมมือกันหลากหลายสาขาวิชา มีเป้าหมายสอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ ส่งเสริมเผยแพร่การวิจัยและนำผลการวิจัยไปสู่การประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้คนและชุมชนมีความสามารถในการพึ่งตนเอง เข้มแข็ง และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน

 

รายนามบรรณาธิการ

ปี 2548-2549 : ศ.ดร.ไมตรี  สุทธจิตต์

ปี 2550-2551 : ศ.ดร.สิรวัฒน์  วงษ์ศิริ

ปี 2552-2555 : ศ.ดร.ประดิษฐ์  เทิดทูล

ปี 2556-ปัจจุบัน : ศ.ดร.ปรีชา  ประเทพา