วารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม E-ISSN :2730-3314
กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาเครื่องคัดแยกนุ่นและเมล็ดนุ่นเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมชุมชน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF
⚠️ System is in read only mode for maintenance and upgrade between Jan 4, 2022 and Jan 20, 2022 more