การพัฒนาเครื่องคัดแยกนุ่นและเมล็ดนุ่นเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมชุมชน

Main Article Content

อรอุมา เนียมหอม

บทคัดย่อ

การพัฒนาเครื่องคัดแยกนุ่นและเมล็ดนุ่นเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต  สำหรับอุตสาหกรรมชุมชนโดยมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อพัฒนานวัตกรรมเครื่องคัดแยกนุ่นและเมล็ดนุ่น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตวัตถุดิบให้แก่ชุมชน ให้พอต่อความต้องการของตลาด โครงสร้างของเครื่องคัดแยกนุ่นและเมล็ดนุ่นเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมชุมชน ประกอบด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 1 แรงม้า เป็นตัวขับเคลื่อนให้สายพานทำงาน และหมุนแกนในถังปั่นนุ่น เพื่อทำให้นุ่นและเมล็ดนุ่นแยกออกจากกัน โดยเมล็ดนุ่นจะตกลงไปผ่านตะแกรงสู่ถังด้านล่าง และนุ่นจะโดนถังปั่นทำการปั่นให้นุ่นฟู พร้อมใช้งาน ส่วนเมล็ดนุ่นที่หล่นลงสู่ด้านล่างจะไหลไปตามท่อเมล็ดนุ่นหลุดออกมาจากเครื่องผ่านทางช่องด้านหลัง จากการทดลองใช้งานเครื่องคัดแยกนุ่นและเมล็ดนุ่นพบว่า ในการทดลองการคัดแยกนุ่นและเมล็ดนุ่นด้วยมือ 205 กรัม และใช้เครื่องคัดแยกนุ่นและเมล็ดนุ่นนั้นเวลา 1 นาที ได้ปริมาณนุ่นเฉลี่ยอยู่ที่ 518 กรัม และการคัดแยกนุ่นด้วยมือเวลา 1 ชั่วโมงจะสามารถให้ปริมาณนุ่นได้เฉลี่ยที่ 12.30 กิโลกรัม การคัดแยกนุ่นด้วยเครื่องคัดแยกนุ่นและเมล็ดนุ่นความสามารถในการทำงานใน 1 ชั่วโมง จะได้ปริมาณปุยนุ่นเฉลี่ยที่ 31.01 กิโลกรัม ซึ่งให้ปริมาณปุยนุ่นมากกว่าอยู่ 18.78 กิโลกรัม 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

วิรัตน์ คำศรีจันทร์. (2553). “การทำนุ่นและเครื่องนอนของชาวบ้านหนองบัว”. หัตถกรรมและมรรค
วิถีพอเพียง.

ขวัญฤทัย คำฝาเชื้อ. (2551). “พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชาวกะเหรี่ยง ที่ตำบลบ้านจันทร์และแจ่มหลวง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่”. วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

สุภัทรา ปลื้มกมล. (2535). “เครื่องปั่นนุ่นสำหรับเกษตรกรในชนบท”. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

รัตนศักดิ์ คำภักดี รุริยา พลซา และวราภรณ์ ธนูชาญ. (2536). “เครื่องปั่นนุ่น ม.ข. 26”. รายงานของนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

ไพโรจน์ นะเที่ยง. (2014). “การพัฒนาประสิทธิภาพเครื่องตี ฟู ก้อน ฝ้าย ที่ใช้เป็นวัสดุสำหรับยัด ไส้ ในของผลิตภัณฑ์เครื่องนอน”. Industry Technology Lampang Rajabhat University, 7(2), 57-71.

ศิริชัย กาญจนวาสี ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ และดิเรก ศรีสุโข. (2551). “การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสำหรับการวิจัย”. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

DB Error: Unknown column 'Array' in 'on clause'