วารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เปิดรับบทความวิจัยเพื่อลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
กำหนดการตีพิมพ์วารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ปีละ 6 ฉบับ
ฉบับที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ์
ฉบับที่ 2 มีนาคม - เมษายน
ฉบับที่ 3 พฤษภาคม - มิถุนายน
ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - สิงหาคม
ฉบับที่ 5 กันยายน - ตุลาคม
ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน - ธันวาคม

ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 (2021): กันยายน-ตุลาคม

ดูเล่มทุกฉบับ